adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód - Lepsze Życie” dobiegła końca.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju reprezentowane przez Pana Andrzeja Smulczyńskiego – Dyrektora, zakończyło realizację projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie” (1.06.2016r.- 31.12.2017r).

 

Warto przypomnieć …..       

cel, metody aktywizacyjne, zaangażowanie, determinację…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju jako Lider w okresie od 1.06.2016r. do 31.12.2017r realizowało projekt w partnerstwie z sześcioma gminnymi ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu buskiego: GOPS w Gnojnie, GOPS w Nowym Korczynie, GOPS w Solcu-Zdroju, GOPS w Tuczępach, GOPS w Pacanowie oraz GOPS w Wiślicy. Projekt dofinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, w ramach działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Wartość projektu po negocjacjach i renegocjacjach wyniosła 1 843 672,80 zł przy wkładzie własnym 303 422,00 zł

loga123

1. Cel główny oraz adresaci Projektu „Dobry Zawód-Lepsze Życie”

Wsparcie w projekcie dedykowane było osobom pragnącym przezwyciężyć problemy związane z funkcjonowaniem w życiu codziennym i zawodowym, a tym samym zwiększyć swoją samodzielność i aktywność społeczną. Celem głównym projektu był wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej u 100 osób mieszkańców powiatu buskiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i rodziny. Osoby zgłosiły się do udziału w Projekcie ponieważ, przyświecał im jeden wspólny cel. Mimo doskwierających niedogodności i dokuczliwości losu postanowili zrobić wszystko, by zmienić swoje dotychczasowe życie. Było to możliwe m.in. dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia, a także poprzez swój upór, determinację i zawziętość w dążeniu do celu. Takie możliwości zapewnił, mieszkańcom powiatu buskiego udział w projekcie partnerskim „Dobry Zawód - Lepsze Życie” realizowanym przez Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdroju wraz z sześcioma partnerami –gminnymi ośrodkami pomocy społecznej z powiatu buskiego. Rekrutacja kandydatów na uczestników projektu trwała nieprzerwanie przez cały okres realizacji projektu i zapewniała dostęp obu płciom, w tym osobom niepełnosprawnym. Podejmowane były wszelkie działania mające na celu dotarcie z informacją o projekcie bezpośrednio do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, wyjazdy w teren pracowników, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych mających na celu ocenę sytuacji osobistej i rodzinnej klientów, a także rozeznanie w których obszarach należy rozwijać kompetencje zawodowe kandydatów, aby móc skutecznie przeprowadzić kompleksową i zindywidualizowaną aktywizację społeczno-zawodową uczestników projektu. Na podstawie zidentyfikowanych potrzeb wśród kandydatów, formowano grupy uczestników, osobom
w trudnej sytuacji osobistej i rodzinnej zapewniono transport do miejsce realizacji

 

2. Aktywizacja społeczno-zawodowa czyli o tym jak projekt „Dobry Zawód-Lepsze Życie wpłynął na życie mieszkańców powiatu buskiego

Dane liczbowe to główny wskaźnik pomiaru efektywności realizowanych działań w projekcie. Łącznie wsparciem zostało objętych 100 osób – klientów PCPR oraz gminnych ośrodków pomocy społecznej. PCPR zakwalifikował do projektu 40 osób, z których 16 skierował na staż zawodowy natomiast każdy z GOPS-ów po 10 osób (60UP) spośród których po 4 osoby otrzymały możliwość odbycia stażu zawodowego. Chętnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie brakowało. W ramach kompleksowej i zindywidualizowanej aktywizacji społecznej Uczestnicy Projektu odbyli doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne w formie indywidualnej i grupowej, które zwiększyło motywację i chęć zmiany swojej sytuacji osobistej. Cel warsztatów był jeden: uczestnicy potrafią radzić sobie z trudnościami, przełamywać bariery utrudniające powrót na rynek pracy i aktywnie włączyć się w życie społeczności lokalnej. Uczestnicy Projektu mieli możliwość odbyć jeden z kursów zawodowych w pierwszej grupie w 2016r. lub w drugiej grupie w 2017r. Realizowane kursy to: „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego” (10 osób); „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + Spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG + Ręczne przecinanie termiczne – plazmowe + Podstawy rysunku technicznego, Podstawy rysunku technicznego” (10osób);Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + Magazynier z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych (6osób),Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych+Technolog robót wykończeniowych + Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej (9osób); Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień + Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej (9UP); Wizażystka + kosmetyczka ze stylizacją paznokci (17 osób);Kucharz + organizacja przyjęć okolicznościowych + Kelner z elementami barmaństwa i baristyki + Obsługa kasy fiskalnej (16 UP), Florysta + aranżacja i pielęgnacja terenów zielonych (5UP); Krawcowa + Elementy przedsiębiorczości (5 UP); Przedstawiciel handlowy + Kierowca samochodów osobowych kat. B (5 osób). Mając na uwadze dobro uczestników projektu oraz zapewnienie odpowiedniego startu na rynku pracy, Beneficjent zorganizował weekendowe szkolenie pn. „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej” dla wszystkich Uczestników Projektu, którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacji z tego zakresu, a chętnych nie brakowało…

 

1.jpg2.jpg3.jpg

3. Staż zawodowy – kolejny krok do przodu

Ścieżka wsparcia jaką objęliśmy naszych klientów nie kończyła się na wielomodułowym kursie zawodowym. 40% Uczestników, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs zawodowy, wyrażali chęć i zapał w dążeniu do celu mieli możliwość praktycznie przygotować się do wykonywanego zawodu podczas półrocznego, płatnego stażu zawodowego – czwartego instrumentu zindywidualizowanej aktywizacji społeczno-zawodowej. Lider skierował na staż 16 osób natomiast każdy z Partnerów po 4 osoby. Beneficjent Projektu również w tym obszarze wykazał się innowacyjnością i zaproponował Uczestnikom Projektu chętnym do odbycia stażu, aby indywidualnie znaleźli pracodawcę i miejsce realizacji stażu. Tak kompleksowe wsparcie jakie otrzymali nasi uczestnicy zapewni trwałe rezultaty projektu w postaci stałej pracy zawodowej, a co za tym idzie poprawy sytuacji życiowej i zawodowej klientów pomocy społecznej. Uczestnicy nabyli praktycznych umiejętności u lokalnych pracodawców, z którymi indywidualnie podejmowali rozmowy i nawiązywali kontakt. Staż dla UP był pierwszym krokiem przygotowującym od strony praktycznej do odnalezienia się na rynku pracy. Cieszymy się że chętnych pracodawców, którzy podjęli trud jakim jest praktyczne przygotowanie stażysty do wprowadzenia na rynek pracy, osobę wykwalifikowaną, kompetentną i przygotowaną od strony praktycznej do wykonywania konkretnego zawodu nie brakowało.

1.jpg2.jpg3.jpg

 

4. Dzieci i ich rola w aktywizacji Uczestników Projektu. Otwarte formy wsparcia skierowane do otoczenia uczestników projektu.

Beneficjent wychodząc naprzeciw trudnej do objęcia wsparciem grupie docelowej, działania w projekcie skierował także do otoczenia osób czyli dzieci, które odgrywają kluczową rolę w aktywizacji społeczno-zawodowej rodziców. W ramach projektu partnerskiego zorganizowano otwarte formy wsparcia dla dzieci uczestników projektu umożliwiając rodzicom swobodny udział w zajęciach na kursach oraz podczas odbywania stażu zawodowego. Wsparcie polegało na zapewnieniu opieki dla dzieci podczas ferii zimowych oraz wakacji, wtedy kiedy nie był świadczony obowiązek szkolny. Podczas ferii zimowych dzieci aktywnie spędził czas wolny na grach i zabawach edukacyjnych w sali komputerowej, w sali gimnastycznej oraz sali gimnastyczno-korekcyjnej ale także zorganizowano zajęcia z grupą wojskową i wyjście do kina. Najważniejszą atrakcją ferii, okazał się wyjazd edukacyjno-rekreacyjny do Oceanarium w Chrustach koło Zagnańska, gdzie dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych i przyrodniczych, poznały tajniki Oceanarium oraz wspólnie bawiły się przy ognisku piekąc kiełbaski. Dwutygodniowy czas ferii zapewnił dzieciakom moc niezapomnianych atrakcji, dzieci zżyły się ze sobą, pojawiły się nowe przyjaźnie…nadszedł czas rozstania. Dzieci zaczęły odliczać dni do wakacji, by znów spotkać się i pod opieką trenerów spędzać aktywnie wakacyjny czas. Okres wakacyjny to czas gdzie trenerzy zaplanowali wiele ciekawych zajęć na świeżym powietrzu i w terenie m.in. warsztaty i animacje o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym, gry i zabawy ruchowe na boisku zewnętrznym, Skateparku, gimnastyka korekcyjne na sali gimnastycznej, seans w kinie, przejażdżka powozem turystycznym po Ponidziu oraz ciuchcią „Słoneczny Ekspres” wraz z przewodnikiem, jazda konna w ośrodku jeździeckim, dzieci odwiedziły Zoo Leśne Zacisze, a dla najmłodszych był zawsze czas na placu zabaw. Główną atrakcją wakacji były wycieczki (wyjazdy edukacyjne) m.in. wycieczka do Chęcin gdzie dzieci zwiedziły Królewski Zamek oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Radość i zadowolenie najmłodszych uczestników są najlepszym dowodem na to że warto pomagać i wychodzić naprzeciw osobom, które takiej pomocy potrzebują. Opiekunowie zabrali dzieci na warsztaty edukacyjne do Komisariatu Policji w Busku Zdroju, na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w BuskuZdroju oraz do „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. „Buskowianka -Zdrój” gdzie odbywa się produkcja Buskowianki. Dzieci zwiedziły Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Na zakończenie wspólnie spędzonego czasu było wspólne grillowanie i zabawy. Poprzez opiekę nad dziećmi podczas ferii i wakacji umożliwiliśmy uczestnikom projektu komfortowy start w życie zawodowe i społeczne. Wierzymy, że otrzymane wsparcie w ramach projektu partnerskiego zaowocuje w znalezienie stałej pracy zawodowej i poprawą sytuacji osobistej każdego uczestnika.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

 

 5. Aktywizacja społeczno-zawodowa a efektywność społeczno-zatrudnieniowa uczestników projektu. Zakończenie.

Niewątpliwie projekt partnerski „Dobry Zawód-Lepsze Życie” w zakresie kompleksowej i zindywidualizowanej aktywizacji społeczno-zawodowej pozytywnie zapisał się na wielu płaszczyznach życia społecznego mieszkańców powiatu buskiego. Obligatoryjnym założeniem projektu było osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie 30%. Celem zadań realizowanych w projekcie była aktywna integracja Uczestników i zwiększenie szansy na zatrudnienie.Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno-zawodowa okazała się niezbędna do uzyskania trwałych rezultatów projektu. Spośród 100 Uczestników Projektu ponad 30% podjęło aktywność zawodową poprawiając swoją sytuację osobistą, przede wszystkim udział w projekcie przedstawił uczestnikom inny sposób na życie i realizację swoich planów. Wprowadzenie na rynek pracy nowej grupy osób z tak bogatym zapleczem teoretycznym i praktycznym w poszczególnych dziedzinach życia społecznego przyniesie wymierne korzyści dla społeczności lokalnej. Projekt partnerski „Dobry Zawód-Lepsze Życie” to kolejny przykład prawidłowo i należycie wykorzystanych środków Unii Europejskiej, była to kolejna inwestycja w człowieka, w jego rozwój osobisty, społeczny i zawodowy, w kapitał ludzki. Dzięki zaangażowaniu, kreatywności, determinacji kadry projektowej, Uczestników Projektu, Pracodawców oraz osób współpracujących projekt zakończył się pozytywnie oraz wieloma małymi sukcesami każdego z Uczestników Projektu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Buskiego na co dzień pracują i pomagają osobom w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej, doświadczenie w realizacji projektów na rzecz drugiego człowieka oraz misja, którą jest niesienie pomocy przyczyniły się do pozytywnego zakończenia działań projektowych dla nas wszystkich.

1.jpg2.jpg

 

Życzymy dalszych sukcesów małych i dużych, zawodowych i osobistych!