adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Podpisanie umowy na realizację Projektu partnerskiego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem pn. „Rodzina Wspólna Troska”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN9265W dniu 24.04.2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rodzina Wspólna Troska”. W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisał Pan Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR  w Busku – Zdroju natomiast Instytucję Zarządzającą RPO WŚ na lata 2014-2020 reprezentował Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiegooraz kierownictwo Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor oraz Pani Małgorzata Muzoł – Z-ca Dyrektora. W podpisaniu umowy wzięli również udział Pan Jerzy Kolarz – Starosta Buski, Pan Artur Polniak – Skarbnik Powiatu oraz przedstawiciele wszystkich Partnerów Projektu.

Projekt partnerski realizowany będzie przez Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju pełniącego rolę Lidera oraz trzech Partnerów: Gminę Busko – Zdrój/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju, Gminę Solec – Zdrój/Gminny – Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu – Zdroju oraz Caritas Diecezji Kieleckiej. Wartość Projektu wynosi 3 636 581,28 zł., kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 3 304 128,98 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31.03.2020 r. Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych i minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu do usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszenie kompetencji asystentów Osób Niepełnosprawnych i opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego, grup wsparcia, zajęć psychoedukacyjnych dla 132 os. (99 K i 33 M) do 31.03.2020 r. na terenie powiatu buskiego. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie alternatywnych form opieki będących kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem uwzględniającym wszystkie aspekty funkcjonowania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ich otoczenia w tym Osób Niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych poprzez usługi asystenta i opiekuna, konsultacje specjalistyczne (psycholog, psychoterapeuta, specjalista do zajęć psychoedukacyjnych ). Pomoc prawną dla Uczestników Projektu oraz zajęcia usprawniająco – rehabilitacyjne i dowóz Osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych do placówek użyteczności publicznej.

 

DSCN9307.JPGDSCN9335.JPGDSCN9352.JPGDSCN9311.JPGDSCN9265.JPGDSCN9283.JPG
Wszystkie zainteresowane osoby oraz rodziny, które mieszkają wraz z osobą niepełnosprawną lub niesamodzielną zapraszamy do kontaktu z Biurem Lidera Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, al. Mickiewicza 27, pok. nr 10, nr tel. /041/ 370 81 81