adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

PROJEKT PARTNERSKI „DLA DOBRA RODZINY”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

logo dladobrarodzinyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego RPSW.09.02.01-IŻ.00-26-228/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR) przystąpiło do opracowania Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”. W związku z tym Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju zawiązało partnerstwo z: Gminą Busko–Zdrój/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju oraz dokonało wyboru partnera z poza sektora finansów publicznych (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach).

Projekt zakłada następujące zadania:

  1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  2. Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej
  3. Centrum dla Rodzin i inne działania skierowane do rodzin zastępczych oraz klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  4. Usługi społeczne w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora
  5. Aktywizacja społeczna dla Rodzin Zastępczych oraz Klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Zgodnie z warunkami i zasadami naboru projektów pozakonkursowych na potrzeby projektu została opracowana partycypacyjnie uzgodniona pomiędzy partnerami Diagnoza potrzeb społecznych Powiatu Buskiego, identyfikująca wyzwania społeczne. PCPR wraz z Partnerami przedstawia wyniki przeprowadzonej diagnozy.

 

diagnoza

Pobierz dokument