adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

PCPR-12

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

MONITORING USŁUG SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU „RODZINA WSPÓLNA TROSKA”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w związku z realizacją Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pracownicy projektowi przeprowadzają wizyty monitorujące przebiegu usług opiekuńczych, asystenckich oraz specjalistycznym usług opiekuńczych. Celem wizyt monitorujących jest rozmowa z Uczestnikami Projektu oraz sprawdzenie czy realizowane usługi są zgodne z Indywidualnym Planem Wsparcia. Wizyty monitorujące odbywają się w miejscu zamieszkania Uczestnika i mają również na celu kontrolowanie czasu pracy osób świadczących usługi.

Wsparciem w Projekcie Lider obejmuje 40 osób, spośród których ponad połowa posiada orzeczenie w znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 20 osób niepełnosprawnych zostało objętych wsparciem w postaci usług asystenckich, a 20 osób starszych, niesamodzielnych usługami opiekuńczymi.