adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

GraduatON

Łukasz Drobek Opublikowano: .

GraduatON

Drukuj

Pismo

Łukasz Drobek Opublikowano: .

pismo

Drukuj

Program dla dzieci z pieczy zastępczej „ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

W dniu 14.01.2019r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku – Zdroju odbyło się badanie okulistyczne dzieci z rodzin zastępczych powiatu buskiego. Badanie odbyło się w ramach Programu „ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”. Partnerami projektu są: Fundacja Przyjaciółka oraz firmy produkujące szkła okularowe; Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o., Essilor Optical laboratory. Udział podopiecznych z rodzin zastępczych w projekcie umożliwił profilaktyczne badan ie wzroku. Dzieci,  u których w wyniku badania stwierdzono wadę wzroku będą miały zapewnione w ramach programu oprawki okularów i szkła korekcyjne.

P1290645.JPGP1290647.JPGP1290656.JPGP1290648.JPGP1290631.JPGP1290635.JPG

Drukuj

INFORMACJA

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

inplakat

Drukuj

PROJEKT PARTNERSKI „DLA DOBRA RODZINY”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

logo dladobrarodzinyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego RPSW.09.02.01-IŻ.00-26-228/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR) przystąpiło do opracowania Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”. W związku z tym Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju zawiązało partnerstwo z: Gminą Busko–Zdrój/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju oraz dokonało wyboru partnera z poza sektora finansów publicznych (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach).

Projekt zakłada następujące zadania:

  1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  2. Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej
  3. Centrum dla Rodzin i inne działania skierowane do rodzin zastępczych oraz klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  4. Usługi społeczne w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora
  5. Aktywizacja społeczna dla Rodzin Zastępczych oraz Klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Zgodnie z warunkami i zasadami naboru projektów pozakonkursowych na potrzeby projektu została opracowana partycypacyjnie uzgodniona pomiędzy partnerami Diagnoza potrzeb społecznych Powiatu Buskiego, identyfikująca wyzwania społeczne. PCPR wraz z Partnerami przedstawia wyniki przeprowadzonej diagnozy.

 

diagnoza

Pobierz dokument

Drukuj

Poradnictwo prawne

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu styczniu w następujących terminach:

10.01.2019r. (czwartek) w godz. 14.30 - 15.30

11.01.2019r. (piątek) w godz. 12.30 – 15.00

17.01.2019r. (czwartek) w godz. 08.00 - 09.00

18.01.2019r. (piątek) w godz. 13.00 – 15.00

24.01.2019r. (czwartek) w godz. 08.00 - 09.00

25.01.2019r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.00

31.01.2019r. (czwartek) w godz. 8.15 – 9.15

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania zusług prawnika, któryprzyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).

Drukuj

Szkolenie dla Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

W dniu 28 grudnia 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Busku-Zdroju   odbyło się szkolenie Dyrektorów i Pracowników Socjalnych Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Buskiego.

Tematem szkolenia było: „Działania informacyjno-promocyjne w projektach finansowanych ze środków UE oraz omówienie i analiza harmonogramu naboru wniosków w ramach RPOWŚ na rok 2019”. Spotkanie przeprowadzone zostało przez lokalny punkt informacyjny funduszy Europejskich w Busku-Zdroju.

  

 

Drukuj

Wyniki otwartego konkursu

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

pdf

Pobierz PDF

Drukuj

WYCIECZKA INTEGRACYJNA DLA MŁODZIEŻY

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

2Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż w ramach Programu Osłonowego „Razem Pokonamy Przemoc” w dniu 11.12.2018 r. oraz w dniu 15.12.2018 r. odbyły się wycieczki integracyjne dla młodzieży uczestniczącej w Grupach Wsparcia dla Młodzieży. Uczestnicy udali się do Kielc, do kina, a następnie do restauracji na pyszny posiłek. Wycieczki miały na celu, bliższe poznanie się uczestników, spędzenie ze sobą czasu oraz odpoczynek od codziennych obowiązków i zajęć.

2.jpg3.jpg1.jpg

 

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w tym tygodniu w następujących terminach:

 20.12.2018r. (czwartek) w godz. 8.00 - 9.00

 

21.12.2018r. (piątek) w godz. 12.00 – 13.30

 

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania zusług prawnika, któryprzyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).