adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik

Aktualności

Drukuj

Szkolenie z zakresu „Kompetencje rodzicielskie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN0408

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż  w dniu 16.01.2018r. odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych pt. „Kompetencje rodzicielskie”, w którym wzięło udział 26 rodziców zastępczych z naszego powiatu. Szkolenie poprowadzili Edyta i Jarosław Wojtasińscy z Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie. Należy podkreślić, iż Państwo Wojtasińscy na co dzień prowadzą Rodzinny Dom Dziecka w Żabcach w Województwie Lubelskim.

Drukuj

KOLEJNA FORMA WSPARCIA REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU „NOWY START-NOWE ŻYCIE” – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, realizator projektu „Nowy Start-Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych informuje, że rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci i młodzieży, Uczestników Projektu „Nowy Start-Nowe Życie”. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze skierowane są do dzieci i młodzieży – całej grupy docelowej, a więc dzieci z rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dostosowane są do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych braków dzieci i młodzieży, świadczone w Centrum dla Rodzin lub w miejscu zamieszkania. Uczestnicy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych mają możliwość nadrobić zaległości w nauce oraz wyrównać różnice programowe na różnym poziomie kształcenia z następujących przedmiotów: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, chemii, biologii oraz fizyki. Zajęcia mają charakter indywidualny oraz grupowy w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i możliwości. O potrzebie realizacji zajęć i zasadności takiej formy wsparcia jaką są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze świadczy zainteresowanie wśród grupy docelowej oraz liczba chętnych do udziału w przedmiotowym wsparciu. Satysfakcjonujący jest fakt, że dzieci i młodzież wyrażają chęć nauki, uzupełniania braków w nauce oraz poszerzenia swojej wiedzy z poszczególnych przedmiotów. Życzymy wszystkim uczestnikom warsztatów zapału w pogłębianiu i utrwalaniu wiedzy!

 

DSCN0417.JPGDSCN0416.JPGDSCN0411.JPGDSCN0412.JPG

Drukuj

Uroczyste podpisanie umów z rodzinami zastępczymi zawodowymi

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN0353W dniu 29.12.2017r. nastąpiło podpisanie nowych umów z rodzinami zastępczymi zawodowymi w powiecie buskim. Należy podkreślić, iż wszystkie rodziny pełnią tą funkcję od kilku lat i bardzo dobrze wywiązują się z powierzonych im zadań. Podczas spotkania Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Pan Andrzej Smulczyński podziękował rodzicom zastępczym za trud jaki wkładają w wychowanie dzieci oraz życzył dalszych sukcesów w wypełnianiu obowiązków rodziców zastępczych.

DSCN0366.JPGDSCN0365.JPGDSCN0353.JPGDSCN0349.JPG

Drukuj

Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód - Lepsze Życie” dobiegła końca.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju reprezentowane przez Pana Andrzeja Smulczyńskiego – Dyrektora, zakończyło realizację projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie” (1.06.2016r.- 31.12.2017r).

 

Warto przypomnieć …..       

cel, metody aktywizacyjne, zaangażowanie, determinację…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju jako Lider w okresie od 1.06.2016r. do 31.12.2017r realizowało projekt w partnerstwie z sześcioma gminnymi ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu buskiego: GOPS w Gnojnie, GOPS w Nowym Korczynie, GOPS w Solcu-Zdroju, GOPS w Tuczępach, GOPS w Pacanowie oraz GOPS w Wiślicy. Projekt dofinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, w ramach działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Wartość projektu po negocjacjach i renegocjacjach wyniosła 1 843 672,80 zł przy wkładzie własnym 303 422,00 zł

loga123

Drukuj

Nowy Rok

Łukasz Drobek Opublikowano: .

zyczenia 2018

Drukuj

Wyniki - Otwarty konkurs ofert

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” w 2018 roku.

  • Wyniki otwartego konkursu ofert [ PDF ]

 

Drukuj

Wyniki - Otwarty konkurs ofert

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2018 roku.

  • Wyniki otwartego konkursu ofert [ PDF ]

 

Drukuj

Życzenia od najmłodszych

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN0337Dziś odwiedziły nas dzieci i siostry wychowawczynie z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie. Mali zwiastunowie Bożego Narodzenia. Piękne wykonanie kolęd i pastorałek, wielce nas wzruszyło. Dziękujemy serdecznie za piękne życzenia życząc jednocześnie Zdrowych i Spokojnych Świat Bożego Narodzenia, przepełnionych radością, miłością i wiarą jak również Szczęśliwego Nowego Roku.

Dziękujemy za cudne życzenia świąteczne.

 

DSCN0328.JPGDSCN0331.JPGDSCN0337.JPG

 

Drukuj

Kondolencje

Łukasz Drobek Opublikowano: .

k s t-1

Drukuj

Projekt „Rodzina Miśków”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN0274Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przystąpiło do projektu realizowanego przez Fundację ETOH na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nazwa własna  projektu to „Rodzina Miśków”. Projekt dotyczy opracowania nowych narzędzi i procedur pomocnych w pracy terapeutycznej z dziećmi, również z rodzin z problemem alkoholowym. Otrzymaliśmy komplet misiów, dzięki którym możemy poszerzyć warsztat naszej pracy i jednocześnie ofertę dla dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie Przytulanek w procesie pomocy.