adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

INFORMACJA

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

inplakat

Drukuj

PROJEKT PARTNERSKI „DLA DOBRA RODZINY”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

logo dladobrarodzinyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego RPSW.09.02.01-IŻ.00-26-228/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR) przystąpiło do opracowania Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”. W związku z tym Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju zawiązało partnerstwo z: Gminą Busko–Zdrój/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju oraz dokonało wyboru partnera z poza sektora finansów publicznych (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach).

Projekt zakłada następujące zadania:

  1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  2. Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej
  3. Centrum dla Rodzin i inne działania skierowane do rodzin zastępczych oraz klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  4. Usługi społeczne w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora
  5. Aktywizacja społeczna dla Rodzin Zastępczych oraz Klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Zgodnie z warunkami i zasadami naboru projektów pozakonkursowych na potrzeby projektu została opracowana partycypacyjnie uzgodniona pomiędzy partnerami Diagnoza potrzeb społecznych Powiatu Buskiego, identyfikująca wyzwania społeczne. PCPR wraz z Partnerami przedstawia wyniki przeprowadzonej diagnozy.

 

diagnoza

Pobierz dokument

Drukuj

Poradnictwo prawne

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu styczniu w następujących terminach:

10.01.2019r. (czwartek) w godz. 14.30 - 15.30

11.01.2019r. (piątek) w godz. 12.30 – 15.00

17.01.2019r. (czwartek) w godz. 08.00 - 09.00

18.01.2019r. (piątek) w godz. 13.00 – 15.00

24.01.2019r. (czwartek) w godz. 08.00 - 09.00

25.01.2019r. (piątek) w godz. 13.30 – 15.00

31.01.2019r. (czwartek) w godz. 8.15 – 9.15

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania zusług prawnika, któryprzyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).

Drukuj

Szkolenie dla Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

W dniu 28 grudnia 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Busku-Zdroju   odbyło się szkolenie Dyrektorów i Pracowników Socjalnych Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Buskiego.

Tematem szkolenia było: „Działania informacyjno-promocyjne w projektach finansowanych ze środków UE oraz omówienie i analiza harmonogramu naboru wniosków w ramach RPOWŚ na rok 2019”. Spotkanie przeprowadzone zostało przez lokalny punkt informacyjny funduszy Europejskich w Busku-Zdroju.

  

 

Drukuj

Wyniki otwartego konkursu

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

pdf

Pobierz PDF

Drukuj

WYCIECZKA INTEGRACYJNA DLA MŁODZIEŻY

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

2Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż w ramach Programu Osłonowego „Razem Pokonamy Przemoc” w dniu 11.12.2018 r. oraz w dniu 15.12.2018 r. odbyły się wycieczki integracyjne dla młodzieży uczestniczącej w Grupach Wsparcia dla Młodzieży. Uczestnicy udali się do Kielc, do kina, a następnie do restauracji na pyszny posiłek. Wycieczki miały na celu, bliższe poznanie się uczestników, spędzenie ze sobą czasu oraz odpoczynek od codziennych obowiązków i zajęć.

2.jpg3.jpg1.jpg

 

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w tym tygodniu w następujących terminach:

 20.12.2018r. (czwartek) w godz. 8.00 - 9.00

 

21.12.2018r. (piątek) w godz. 12.00 – 13.30

 

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania zusług prawnika, któryprzyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).

 

Drukuj

Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

DSCN1274Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż w ramach realizowanego Projektu pod nazwą: „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych odbyły się w dniach 07.12.2018r. „Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem dla 26 Rodzin Zastępczych (gospodarstw domowych) oraz 15 rodzin będących klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Drukuj

Konferencja „Biała Wstążka”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

DSCN1002W dniu 6.12.2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju odbyła się konferencja „Biała Wstążka” na rzecz przeciwdziałania przemocy. Konferencja zorganizowana była w ramach Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka” - 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet. Wszystkim uczestnikom na wstępie została przypięta biała wstążka, która symbolizowała zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Pan Stanisław Klimczak - Wicestarosta Buski, Pan Andrzej Gądek – Przewodniczący Rady Powiatu oraz Pan Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

Drukuj

Świąteczna Zbiórka żywności

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

 Świąteczna Zbiórka żywności 
Zebrano 1567,21 kg żywności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” przystąpiło do Świątecznej Zbiórki Żywności, która prowadzona byław sklepach na terenie Powiatu Buskiego w dniach 30 listopada – 01 grudzień 2018r. W akcji wzięło udział ponad 170 wolontariuszy ze szkół powiatu buskiego.

            Dzięki hojności mieszkańców powiatu buskiego zebrano 1567,21 kg żywności, która w najbliższym czasie zostanie przekazana rodzinom wielodzietnym oraz najbardziej potrzebującym.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim sklepom, szkołom, wolontariuszom oraz mieszkańcom powiatu buskiego, którzy przyczynili się do akcji.

20181201_101005.jpg20181201_095916.jpg20181201_102031.jpg20181201_102754.jpg20181201_103746.jpg20181201_104808.jpg20181201_110316.jpg