adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju - partnerem w projekcie ponadnarodowym „Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób starszych”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

loga-efs

logo pcpr

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
- partnerem w projekcie ponadnarodowym
„Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób starszych”


Termin realizacji projektu; czerwiec 2016r. – listopad 2018r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju jako jednostka Samorządu Powiatu odpowiedzialna za realizację polityki społecznej w powiecie buskim została zaproszona do zawiązania partnerstwa w ramach projektu ponadnarodowego „Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób starszych”w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, który pełni w projekcie rolę Lidera, natomiast jednym z dwóch partnerów jest buski PCPR. Celem głównym Projektu jest stworzenie warunków służących poprawie zdolności do zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji kursów zawodowych w dziedzinie gerontologii społecznej na bazie doświadczenia partnera hiszpańskiego. „Wartość projektu wynosi 746 713,12 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 704 075,80 zł.”

Wszystkie informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie www.animator.zdz.kielce.pl

Drukuj

Otwarty konkurs ofert „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2019 roku.

 • Uchwała z załącznikiem [ PDF]
 • Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej [ PDF ]
 • Karta zgłoszenia [ PDF ]
 • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) [ PDF ]

 

Drukuj

SPOTKANIE SUPERWIZYJNE

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

DSCN0615Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Programu Osłonowego „Razem Pokonamy Przemoc” w dniu 13.11.2018 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował dwa spotkania Superwizji grupowych,  w których wzięli udział pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju i w Stopnicy, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie oraz funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju oraz z Posterunku Policji w Stopnicy. Superwizje odbyły się w siedzibie Centrum, a także w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy. Poprowadził je certyfikowany superwizor. Superwizje były dedykowane osobom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z klientem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków w toku ustrukturyzowanej dyskusji. Celem superwizji jest pomoc pracownikom w przyjrzeniu się ich własnemu doświadczeniu w pracy z klientem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego pracownika jak i klienta, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług w ramach wykonywanych zawodów.

20181113_093751.jpg20181113_093905.jpgDSCN0615.JPG

Drukuj

Świąteczna Zbiórka Żywności

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

logazbiorka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina – Wspólna Troska” po raz kolejny przyłącza się do Świątecznej Zbiórki Żywności. Akcja organizowana jest przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniach 30 listopad i 01 grudzień br. w całej Polsce będziemy zbierać żywność w ramach Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności.  W wybranych sklepach przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurować będą wolontariusze, którzy służą radą  oraz  informacją  na temat zbiórki. Wszyscy chętni  będą mogli pomóc, kupując choćby jeden dodatkowy produkt. Najbardziej potrzebne są artykuły spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia np. konserwy mięsne, rybne, makaron, mąka, cukier, słodycze. Zbiórkę żywności przeprowadzą wolontariusze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Buskiego.

Listę sklepów, w których będzie prowadzona zbiórka żywności podamy w terminie późniejszym.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Zbiórce Żywności mającej na celu wsparcie najuboższych rodzin z terenu powiatu buskiego.

Drukuj

Warsztaty wyjazdowe rodzin zastępczych

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

1W dniach 26-28 października br. odbyły się Warsztaty wyjazdowe : mediacje drogą do porozumienia + wizyta studyjna dla rodzin zastępczych z powiatu buskiego, jak również Warsztaty przysposabiające do samodzielnego funkcjonowania w gospodarstwie domowym dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Działania te finansowane były z Projektu po nazwą „Nowy Start- Nowe Życie” skierowanego do członków pieczy zastępczej. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym w Zakopanem. Usługa rozpoczęła się w dniu 26.10.br. w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju, gdzie odbyły się warsztaty z: „Gospodarowania finansami i zagrożeń ze strony przestępstw elektronicznych” dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Drukuj

JAKOŚĆ USŁUG SPOŁECZNYCH - Spotkanie z Asystentami Osobistymi Osób Niepełnosprawnych oraz Opiekunami Osób Niesamodzielnych

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Dnia 26.10.2018 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju miało miejsce spotkanie z Asystentami Osobistymi Osób Niepełnosprawnych oraz Opiekunami Osób Niesamodzielnych. Z osobami odgrywającymi kluczową rolę w Projekcie „Rodzina Wspólna Troska” spotkał się Pan Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz z Pracownikami oraz Przedstawiciele CKZ Busko-Zdrój.

Drukuj

HIPOTERAPIA DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

Łukasz Drobek Opublikowano: .

  DSCN0545 Dnia 30.10.2018r. w Ośrodku Rekreacyjno-Hipoterapeutycznym „Hipoland” w  Zbludowicach odbyło się spotkanie dzieci z Rodzin Zastępczych, kończące cykl zajęć z hipoterapii organizowanych w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju Projektu „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z  ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Tego dnia zorganizowano dla dzieci grilla z pieczeniem kiełbasek, jazdę konną oraz przejazd bryczką po okolicy. Dzieci wspólnie spędziły czas na świeżym powietrzu, bawiąc się  i  korzystając z uroków jesieni.

Drukuj

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomina o trwającej kolejnej edycji 

Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Jeśli chcesz:

 • nauczyć się radzić sobie z agresją i złością,
 • ukształtować w sobie postawę partnerstwa i szacunku wobec członków swojej rodziny,
 • zredukować swoje zachowania przemocowe,
 • przejąć odpowiedzialność za swoje czyny

zgłoś się do Nas!

krzeszlaKażdy z nas jest odpowiedzialny za swoje czyny, również te przemocowe. Udział w Programie i podjęcie próby przerwania cyklu przemocy jest aktem odwagi, gdyż wymaga zwiększenia samoświadomości i pracy nad zmianą repertuaru swoich reakcji i zachowań. W trakcie oddziaływań edukacyjnych skoncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, natomiast działania korekcyjne ukierunkowane będą na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Zapraszamy chętnych do zgłaszania udziału w programie.
Zapisać
można się telefonicznie: (41) 370 81 87 lub osobiście w Ośrodka Interwencji Kryzysowej (pokój nr 5).

Drukuj

Szkolenie "Równość Szans Kobiet i Mężczyzn oraz Osób Niepełnosprawnych w Perspektywie 2014-2020"

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Dnia 12 października 2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odbyło się szkolenie informacyjne „RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020” organizowane przez Departament Polityki Regionalnej, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Szkolenie przeprowadzono dla kadry zarządzającej i merytorycznej zatrudnionej w Projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Nowy Start - Nowe Życie” oraz „Rodzina Wspólna Troska”. Wyżej wymienione Projekty realizowane są w ramach Osi IX – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Celem spotkania było zapoznanie kadry ze Standardami Dostępności dla EFS 2014-2020, które mają zapewnić osobą niepełnosprawnym równy dostęp do:

 • udziału;
 • zrozumienia;
 • komunikowania się;
 • skorzystania z efektów funduszy europejskich.

Standardy dostępności uwzględniają potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności osób:

 • mających trudności w poruszaniu się;
 • niewidomych i słabowidzących;
 • głuchych i słabosłyszących;
 • z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

 

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu jest możliwość skorzystania z usług prawnika zatrudnionego w ramach Projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju - Lidera.

Prawnik przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój, w dniach:

CZWARTEK w godz. 8.15 – 9.15

PIĄTEK w godz. 12.00 – 13.30

 

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 10).