adres pcpr  pcpr godz  pcpr zik
Drukuj

Program Osłonowy 2018

Dorota Kurecka Opublikowano: .

przemoc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju po raz trzeci wygrało konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Nasz Powiat spośród czterech powiatów w Województwie Świętokrzyskim, figuruje na pierwszym miejscu i uzyskał dofinansowanie w wysokości 28 tysięcy złotych.

Projekt pn. „Razem pokonamy przemoc” będzie realizowany od czerwca do końca grudnia bieżącego roku. Głównym jego celem jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie. Zakładane działania pozwolą również na podniesienie efektywności współpracy instytucji pomagających w związku z problemem przemocy w rodzinie.

 

Drukuj

Program Korekcyjno-Edukacyjny 2018

Dorota Kurecka Opublikowano: .

Bez tytułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w 2018 roku realizowana jest kolejna edycja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Program skierowany jest do osób mających trudności w radzeniu sobie z zachwaniami agresywnymi. Praca z osobami obejmuje indywidualne spotkania konsultacyjne oraz zajęcia w grupie psychoedukacyjnej.

     • Odbiorcami programu są osoby, które dopuszczają się wobec swoich najbliższych przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej lub seksualnej), nie muszą być skazane wyrokiem sądu.
     • Grupa będzie miała charakter otwarty, w związku z czym chętnych będzie można zgłaszać przez cały czas trwania programu.
     • Zajęcia prowadzić będzie pracownik posiadający kwalifikacje zgodne ze standardami określonymi w ustawie do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Zapraszamy chętnych do zgłaszania udziału w programie!

Zwracamy się z prośbą do zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, policji oraz osób pracujących lz osobami stosującymi przemoc o kierowanie tych osób do uczestnictwa w programie.

 

Kontakt tel.: /41/ 370 81 87

 

Wystarczy wypełnić poniższą deklarację i przesłać do Nas.

 

Deklaracja uczestnictwa w programie.

 

Drukuj

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

oik

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w strukturze Centrum utworzono OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, który świadczy specjalistyczną pomoc dla osób będących w kryzysie. Powiększony został zespół pracowników, a także rozszerzony zakres usług.

Ośrodek funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), która wskazuje jako zadanie własne powiatu zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej (art. 6 ust. 3 pkt 4). Jego utworzenie było możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i pomoc prawną.

Uruchomiony został CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA

dla osób znajdujących się w kryzysie, pod którym można uzyskać pomoc psychologiczną:

506-186-518

Dysponujemy HOSTELEM z możliwością zapewnienia natychmiastowego schronienia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Przypominamy również o możliwości udziału w spotkaniach GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET „Przyjdź PoMoc”, które odbywają się w każdą II i IV środę miesiąca. Grupa Wsparcia została stworzona z myślą o osobach doświadczających przemocy.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM, który jest skierowany do osób borykających się z problemem stosowania przemocy, mających trudności z radzeniem sobie ze złością, agresją.

Drukuj

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – Pamiętaj !

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Bernadetta Pisarczyk Opublikowano: .


Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – Pamiętaj !
Możesz otrzymać bezpłatną pomoc !

 

Może to być informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty, przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj!

Jeżeli jesteś osobom pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Czytaj więcej na: www.pokrzywdzeni.gov.pl

Drukuj

Grupa wsparcia

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Dorota Kurecka Opublikowano: .

Przyjdź poMOC! 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkania grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, które odbywają się w każdą II i IV środę miesiąca o godzinie 15.45 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 27, II piętro, pok. nr 7.
 
grupa wsparcia art