Drukuj

Komunikat / Aktywny Samorząd

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Barbara Gruchała Opublikowano: .

Uwaga studenci!!! Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
 
aktywny-samorzadKażdego roku realizacji programu datę rozpoczęcia przyjmowania wniosków ustala Realizator programu (samorząd powiatowy). Aktualnie obowiązują dwa terminy zakończenia przyjmowania Państwa wniosków o dofinansowanie w ramach modułu II. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w samorządzie powiatowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania), w terminach: do dnia 30 marca, do dnia 30 września. Wnioski złożone po tych terminach, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków.
  • W związku z trudnościami w terminowej zapłacie czesnego, sygnalizowanymi przez osoby niepełnosprawne, wyznaczono maksymalny termin wypłaty dofinansowania w ramach modułu II, pokrywanego z pierwszej transzy środków PFRON przekazanych na realizację programu (dotyczy wniosków składanych do dnia 30 marca).

   Środki te mają być wypłacane do dnia 31 maja. Ta nowa zasada pozwoli Państwu zaplanować i terminowo realizować wydatki związane z edukacją.

   Od bieżącego roku termin obowiązywania zawartej z Państwem umowy dofinansowania w ramach modułu II programu, każdorazowo będzie określał Realizator.

   Aktualnie obowiązujący tekst jednolity dokumentu pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu Aktywny samorząd” jest dostępny pod adresem: czytaj

   Przypominamy, że w bieżącym roku obowiązują następujące zasady dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym:

   W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

   • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,
   • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
   • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

   W przypadku, gdy Wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) - kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.

   Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

   W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

   Obowiązują także następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

   1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
   • STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
   • STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
   • pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

   Do ww. limitu 20 semestrów, wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym; do form tych zaliczamy:

   • naukę w szkole policealnej (publicznej lub niepublicznej, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),
   • naukę w kolegium: pracowników służb społecznych, nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
   • naukę w szkole wyższej, w tym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
   • przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
   1. Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
   2. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu (samorząd powiatowy),
   3. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

   Komunikat w tej sprawie został opublikowany w dniu 22 stycznia 2014 roku pod adresem:  http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/2178,Uwaga-studenci--Zarzad-PFRON-przyjal-dokument-pn-Kierunki-dzialan-oraz-warunki-b.html

   Przypominamy również, że:

   • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
   • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy), który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania,
   • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
   • dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ma charakter obligatoryjny,
   • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

   Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obecnie obowiązujących zasad realizacji programu:

   30.03.2014

   Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza

   31.05.2014

   Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza

   30.09.2014

   Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu

   31.01.2015

   Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
   (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)

   30.06.2015

   Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone


   zródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych