Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO REALIZACJI PROGRAMU

Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju ogłasza nabór uczestników do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV.

CEL PROGRAMU: Celem programu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób  z niepełnosprawnościami poszkodowanych na skutek sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

RODZAJ WSPARCIA: W ramach realizacji programu zostało zaplanowane wsparcie  na rzecz osób z niepełnosprawnościami w postaci zakupu paczek z podstawowymi produktami spożywczymi oraz z artykułami czystości i środkami ochrony osobistej. Działanie ma na celu zniwelowanie niekorzystnych skutków wywołanych sytuacją pandemiczną w kraju spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

ADRESACI: 200 osób z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne, dzieci  i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujących teren Powiatu Buskiego. Osoby, które nie ubiegały się i nie otrzymały na podstawie odrębnego wniosku pomocy finansowej ze środków PFRON na realizację dodatkowego wsparcia, w tym z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego lub gminnego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: Osoby chętne do uczestnictwa   w programie składają Formularz zgłoszeniowy wraz  z wymaganymi załącznikami, które należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120 w terminie od 18 listopada 2021 roku do 6 grudnia 2021 r.

O przystąpieniu do programu będzie decydować między innymi kolejność wpływu wniosków osób niepełnosprawnych.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

  • formularz zgłoszeniowy do udziału w programie
  • kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
  • klauzula informacyjna
  • kserokopia pełnomocnictwa lub postanowienie sądu, jeżeli ustanowiony jest pełnomocnik lub opiekun prawny (jeżeli dotyczy).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (041) 234 56 88 w godzinach od 7.30 do 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

 

Pliki do pobrania

Opublikował: Łukasz Drobek. Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska

Pliki do pobrania