„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2023: nabór wniosków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

W ramach programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji zadania.

Termin naboru wniosków: wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z programu należy przesłać do właściwego wojewody w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP w terminie do 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).

Wniosek, kalkulacja kosztów oraz informacja opisowa muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wszelkie informacje  - tel.: (41) 342-15-11.

źródło: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/22707,Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-2023-nabor-wnioskow.html

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska