adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 informacja pcpr2020

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Zakończenie projektu dla Rodzin Wielodzietnych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .DSC 6823Dobiega końca  pilotaż „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej  i instytucji rynku pracy - pilotaż” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Głównym celem pilotażu było utworzenie  skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej przez powiat buski.W celu zrealizowania pilotażu powołano  dwa zespoły interdyscyplinarne: Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę i Mobilną Grupę Interdyscyplinarną. W skład Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej wchodziło 2 pracowników socjalnych, 2 pedagogów  i jeden doradca ds. osób niepełnosprawnych. Członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej pełnili funkcję opiekunów rodzin.

Przez cały okres wsparcia pomagali  rodzinie w rozwiązywaniu bieżących problemów:  m.in. w załatwianiu spraw urzędowych,  a przede wszystkim motywowali rodzinę do zmian własnego życia, tak aby po zakończeniu pilotażu rodzina mogła wyjść spod systemu pomocy społecznej. Całość wsparcia kierowanego do rodzin nadzorowało  dziesięciu przedstawicieli różnych instytucji Powiatu Buskiego, tzw.  Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę, w którego skład wchodzili przedstawiciele różnych instytucji na czele z Liderem  Pilotażu Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju. Powiatowy Zespół Interdyscyplinarnej Współpracy pracował nad wypracowaniem mechanizmów  koordynacji i współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej z wykorzystaniem filaru reintegracji społecznej i zawodowej na poziomie powiatu i gminy wobec rodzin. Przez okres roku były opracowywane nowe instrumenty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej ukierunkowane na kompatybilność oddziaływania na rodziny i ich członków, m.in.  rodzinne programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej, tak aby zwiększać  spójność  oddziaływania instytucji dwóch systemów wsparcia i pomocy. Trwały intensywne prace m.in. nad  organizacją spotkań  dwóch zespołów interdyscyplinarnych, wypracowane zostały  nowe sposoby komunikacji i podejmowania decyzji przez członków obydwu zespołów, tzw. :   „Kartach pracy z rodzinami” oraz comiesięczne sprawozdania multimedialne. Rodziny wspierano w czterech programowych modułach: prozatrudnieniowym, społecznym i integracyjnym, rodzinnym oraz w module sport i kultura. Utworzono Centrum dla Rodzin, które służyło za miejsce spotkań rodzin wielodzietnych, organizowano w nim m.in. warsztaty indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym,  psychologiem, specjalistami od autoprezentacji i kreacji własnego wizerunku, krawieckie okres warsztaty kulinarne.  Ważnym elementem poprawy wizerunku była kompleksowa usługa stomatologiczna. Uczestnicy pilotażu na zajęcia byli dowożeni specjalnie wynajętymi busami  i nie ponosili żadnych kosztów  związanych z podnoszeniem własnych umiejętności i kwalifikacji. Pomoc dla rodzin wielodzietnych polegała głównie na przygotowywaniu dorosłych członków rodzin do odnalezienia się na rynku pracy i na podjęciu przez nich zatrudnienia. Zostało zorganizowane 15 kursów zawodowych w tym: kurs technolog robót wykończeniowych (dla 4 mężczyzn) z Zajęciami praktycznymi  w wymiarze 80 godzin realizowanymi we własnych domach. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” wraz z praktykami zawodowymi, który został rozszerzany o czterdziestogodzinny kurs nauki języka niemieckiego (dla 4 kobiet) . Jedna kobieta ukończyła kurs: „Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym” wg podstawy programowej zatwierdzonej przez Ministerstwo Pracy  i Polityki Społecznej z praktykami zawodowymi w Językowej Akademii Przedszkolaka w Busku – Zdroju. Jedna matka wzięła udział w kursie  Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych i  jedna w kursie Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B dla jednej z matek opłacono Szkołę Policealną z zakresu dietetyki. Dla jednej z rodzin, która znajdowała się w krytycznej sytuacji zakupiono piec do ogrzewania domu oraz doprowadzono ze studni do domu też wodę oraz  zakupiono i podłączono pralkę oraz piec do ogrzewania pokoju dla dzieci. Poszukiwano również sponsorów: pozyskano środki czystości od Stowarzyszenia „Piękne Anioły”  od prywatnego sponsora pozyskano piec dla jednej rodziny. Sfinansowano również pięć kursów prawo jazdy 3 prawa jazdy kat. B i 2 z zakresu Kierowca samochodów ciężarowych z prawem jazdy Kat. C. wraz z  Kwalifikacją wstępną przyspieszoną. W trakcie, gdy rodzice uczestniczyli w kursach zawodowych dla dzieci organizowano opiekę. W okresie wakacji wspierano dzieci poprzez wysłanie dzieci powyżej 12 roku życia na  kolonie letnie, na które wyjechało  44 dzieci z powiatu buskiego. Głównym organizatorem kolonii było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w Busku Zdroju i stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  W organizacji kolonii pomógł Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, który przebadał bezpłatnie wszystkie dzieci, które chciały wyjechać na kolonie. W ramach modułu rodzinnego 30 czerwca utworzono Centrum dla Rodzin, które przez okres wsparcia służyło za miejsce spotkań rodzin. Podczas gdy rodzice uczestniczyli w kursach zawodowych dla trzydzieściorga trojga  dzieci  i młodzieży spędzających swoje wakacje w Centrum dla Rodzin zorganizowano warsztaty sportowe: z piłki nożnej, karate, pływania, zabawy w kręgielni i wyjścia do kina i warsztaty taneczne, na które z budżetu pilotażu zakupiono stroje kąpielowe oraz sportowe dla wszystkich dzieci  z rodzin wielodzietnych. W Centrum dla Rodzin zorganizowano również korepetycje m.in.: z matematyki, fizyki, chemii, historii oraz języków obcych. Wszystkim spotkaniom integracyjnym w Centrum towarzyszyły Warsztaty kulinarne,  w ramach których rodziny przygotowywały warsztaty przygotowały przekąski oraz desery nie tylko dla swoich rodzin,  ale również dla zapraszanych na spotkania gości. „Centrum dla Rodzin” zaopatrzono w wiele gier i zabaw dla dzieci min: X-BOX, chustę do zabaw animacyjnych KLANZA. Plac zabaw wyposażono w huśtawki, tak aby dzieci mogły ciekawie spędzać czas. W ramach spotkań w Centrum dla Rodzin, zorganizowano dwie jednodniowe wycieczki do Krajana w województwie świętokrzyskim oraz do Krakowa. Dnia 13 czerwca 2014 r. zgodnie z coroczną tradycją został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Festyn Rodzinny "Nie Ma Jak Rodzina" na którym po raz pierwszy odbył się Bieg Rodzinny "Zielony Kilometr", którego celem było rozpowszechnianie idei biegania, jako najlepszej formy aktywnego wypoczynku. W biegu wzięły udział rodziny wielodzietne, członkowie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę, członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej oraz koordynator powiatowy pilotażu. We wrześniu zorganizowano Białą Niedzielę dla Rodzin w ramach której lekarze specjaliści przebadali bezpłatnie prawie 150 osób z rodzin wielodzietnych z powiatu buskiego, a osoby chętne szczególnie dzieci i osoby starsze z rodzin wielodzietnych mogły zaszczepić się przeciwko grypie. Inicjatorem i pomysłodawcą zorganizowania Białej Niedzieli dla Rodziny Białej Niedzieli był Andrzej Smulczyński – lider pilotażu, dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Grzegorz Gałuszka dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju. Całość przedsięwzięcia patronatem honorowym objęło Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju.  W październiku w ramach wsparcia dla  rodzin została zorganizowana  wyjazdowa usługa szkoleniowo – integracyjno – warsztatowa z zakresu podnoszenia  kompetencji rodzicielskich dla rodziców i dzieci z rodzin wielodzietnych. W trakcie warsztatów rodzice zdobyli nowe  wiadomości z zakresu  rozumienia świata uczuć własnych i dziecka.  W celu zintegrowania rodziców z dziećmi zostały zorganizowane także rodzinne wycieczki do    Rezerwatu Błędne Skały, Kaplicy  Czaszek w Czermnej i  Skalnego Miasta  w Teplicach. Dzieci zwiedziły m.in. Muzeum Papiernictwa  w Dusznikach Zdroju, w Muzeum Zabawek „Bajka” w Kudowie Zdroju,  brały również udział w wycieczkach do Ogrodu Bajek w Międzygórzu,  były  w Aquaparku oraz w Parku. W dniu 24 stycznia w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie odbyło się uroczyste zakończenie pracy z 10 rodzinami wielodzietnymi z powiatu buskiego objętymi wsparciem w ramach pilotażu. W  spotkaniu  uczestniczyło  wielu  gości,  m.in.  Dariusz  Kapusta  dyrektor  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, Andrzej Gądek Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Smulczyński dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju - Lider pilotażu oraz członkowie PZKW  i członkowie MGI,  a także 10 rodzin wielodzietnych uczestniczących w pilotażu. Pan Dariusz Kapusta dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie oraz  Lider pilotażu  Andrzej Smulczyński dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju  podsumowali realizację pilotażu w powiecie buskim, podziękowali za udział w pilotażu  rodzinom wielodzietnym i osobom pracującym na rzecz pilotażu. Podczas spotkania wyświetlono film z realizacji podejmowanych w pilotażu działań. Najmniejszym uczestnikom spotkania wręczono paczki Mikołajkowe. Wszyscy członkowie rodzin wielodzietnych zostali również zaproszenie do zwiedzenia wystawy „Bajkowy Świat”. Tym bajkowym akcentem zakończono pracę na rzecz rodzin wielodzietnych w powiecie buskim.

DSC_6754.JPGDSC_6758.JPGDSC_6788.JPGDSC_6791.JPGDSC_6798.JPGDSC_6802.JPGDSC_6826.JPGDSC_6832.JPGDSC_6839.JPGDSC_6867.JPGDSC_6870.JPGDSC_6874.JPGDSC_6876.JPGDSC_6901.JPGDSC_6912.JPGDSC_6918.JPGDSC_6930.JPGDSC_6942.JPGDSC_6943.JPGDSC_6953.JPGDSC_6957.JPGDSC_6763.JPGDSC_6768 [800x600].jpgDSC_6734 [800x600].jpgDSC_6739 [800x600].jpgDSC_6756 [800x600].jpgDSC_6734.JPGDSC_6740.JPGDSC_6744.JPGDSC_6745.JPGDSC_6749.JPGDSC_6781.JPGDSC_6784.JPGDSC_6790.JPGDSC_6805.JPGDSC_6810.JPGDSC_6812.JPGDSC_6814.JPGDSC_6817.JPGDSC_6822.JPGDSC_6823.JPGDSC_6825.JPGDSC_6830.JPG