adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

„Nowe projekty w drodze”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

efsPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że w związku z ogłoszonymi pierwszymi konkursami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  złożyło dwa wnioski aplikacyjne o uzyskanie dofinansowania ze środków UE. W odpowiedzi na potrzeby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w tym osób niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych złożone zostały projekty:

 

„Nowy Start – Nowe Życie” Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. W ramach projektu wsparciem planujemy objąć:

  • osoby niepełnosprawne (szkolenia wyjazdowe połączone z rehabilitacją oraz aktywizacją społeczną),
  • rodziny zastępcze (podniesienie kwalifikacji rodziców zastępczych oraz ich otoczenia),
  • usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla powiatu buskiego.

„Dobry Zawód – Lepsze Życie” (projekt partnerski z sześcioma gminnymi ośrodkami pomocy społecznej z powiatu buskiego) Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. W ramach projektu planujemy objąć wsparciem osoby bezrobotne z terenu powiatu buskiego dla których przewidujemy wsparcie w postaci:

  • kursów zawodowych (wielomodułowych),
  • subsydiowanych staży zawodowych (40% uczestników projektu),
  • zatrudnienia na 3 miesiące (30 % uczestników projektu).

W chwili obecnej projekty poddawane są ocenom formalnym i merytorycznym.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku – Zdroju
pok. nr 10 lub pod nr tel. /41/ 370-81-81