adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Projekt pn. „Nowy Start – Nowe Życie” – Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, informuje iż projekt „ Nowy Start – Nowe Życie” w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną. Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 592 os. (406K/186M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej w okresie realizacji projektu od 01.01.2017r. do 31.12.2018 r. na terenie Powiatu Buskiego. Jednym z priorytetowych zadań w projekcie „Nowy Start-Nowe Życie” jest utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK). Sprawne funkcjonowanie ośrodka poprzez wsparcie osób dotkniętych problemami, prowadzenie grup wsparcia, zapewnienie czasowego schronienia będzie możliwe dzięki zaangażowaniu do współpracy dwóch psychologów. Działania projektowe mają za zadanie kompleksową pomoc oraz zindywidualizowane podejście do poszczególnych grup docelowych co będzie możliwe dzięki współpracy osób wykfalifikowanych do pracy z osobami, także dziećmi, którzy znaleźli się w trudnej, kryzysowej sytuacji. Doświadczenie nowo uformowanej kadry OIK-u pozwoli na zrealizowanie założonych zadań i osiągnięcie wskaźników ww. projektu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji
zapraszamy do Biura Projektu mieszczącego się w budynku
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdrojual. Mickiewicza 27,
 28-100 Busko-Zdrój
pok. nr 10, nr tel. (41) 370 81 86, (41) 370 81 81