adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż  Zarząd   PFRON Uchwałą nr 66/2016 z dnia 15.11.2016r przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III”   w 2017 roku. W 2017 roku beneficjenci mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach następujących obszarów:

1) obszar B - likwidacja barier w urzędach powiatowych , placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150 000,00 zł na każdy projekt.

 

2) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34 000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

 

3) obszar D - likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

 

a) 80 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami” które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

 

b) 70 000,00 zł dla pozostałych samochodów zwanych mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi.

 

C) 250 000,00 zł dla autobusów. 

 

4) obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach gmin, powiatów i organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi  dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

 

5) obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON

2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON

3. wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.

 

Dofinansowanie projektów może być udzielone projektodawcom jedynie w przypadku zgodności tych projektów z samorządowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do:

30% kosztów realizacji projektu w obszarze B

50% kosztów realizacji projektu w obszarze C

60% kosztów realizacji projektu w obszarze D

70% kosztów realizacji projektu w obszarze D w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej

20% całkowitych kosztów realizacji projektu unijnego stanowiącego część wkładu        własnego w obszarze E

30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację          zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w obszarze G.    

 

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do Programu w obszarach B,C,D,G   realizatorem jest samorząd powiatowy.        

W związku z powyższym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zwraca się z prośbą o pisemną informację w nieprzekraczalnym terminie do 23.12.2016 roku na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko – Zdrój, tel. 0 41 370 81 88 bądź faxem: 0 41 378 84 58 w celu przesłania stosownego wniosku.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego oddziału PFRON, w terminie od 1 grudnia 2016 roku do 30 listopada 2017 roku.

                                                                                                                  

Jednocześnie informujemy, iż dodatkowe informacje na temat procedur realizacji programu są dostępne na stronie PFRON www.pfron.org.pl zakładka ,,Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.