adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Drugi Projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem pn. „Nowy Start – Nowe Życie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

DSCN8037W dniu 23 lutego 2017roku w Agencji Fundacja Rozwoju Lokalnego w Starachowicach miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wśród Beneficjentów znalazł się także Powiat Buski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju jako jedyna jednostka realizująca już drugi projekt w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem RPO WŚ na lata 2014-2020. W imieniu Powiatu Buskiego / Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisał Pan Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR w Busku Zdroju natomiast Instytucję Zarządzającą RPO WŚ na lata 2014-2020 reprezentował Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz kierownictwo Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor oraz Pani Małgorzata Muzoł – Z-ca Dyrektora. Wartość projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju pn. „Nowy Start – Nowe Życie” wynosi 883 160,25 zł. Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 592 osób 406 kobiet i 186 mężczyzn zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej w okresie realizacji projektu tj. od 01.01.2017r. do 31.12.2018 r. na terenie Powiatu Buskiego. Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny (grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin). Utworzenie i działalność OIK będzie wsparciem dla osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi w szczególności poprzez: prowadzenie interdyscyplinarnych programów pracy z rodzinami znajdującymi się w sytuacji kryzysowej, udzielania poradnictwa specjalistycznego, prowadzenie grup wsparcia, zapewnienie czasowego schronienia i prowadzenie działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania występowaniu sytuacji kryzysowych. Szkolenia i warsztaty przyczynią się do wsparcia systemu pieczy zastępczej oraz umożliwią przezwyciężenie trudności opiekuńczo-wychowawczych. Centrum dla Rodzin i inne działania skierowane do wszystkich grup docelowych. W ramach działalności Centrum dla Rodzin świadczone będzie m.in. poradnictwo specjalistyczne dla dzieci uczestników projektu, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz treningi biofeeback. Działania projektowe mają za zadanie kompleksową pomoc oraz zindywidualizowane podejście do poszczególnych grup docelowych.

Wszystkie zainteresowane osoby skorzystaniem ze wsparcia w ramach projektu zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 27 pok. nr 10, tel. /041/ 370 81 81.

 

DSCN8017..jpgDSCN8032..jpgDSCN8037.jpgDSCN8056.jpgDSCN8057...jpg