adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 informacja pcpr2020

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Podpisanie umowy na realizację Projektu partnerskiego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem pn. „Dla Dobra Rodziny”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Eliza Brych-Sobczyk Opublikowano: .

 

4 loga59710963 2263133080595681 8452457623772463104 nDnia 08.05.2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Dla Dobra Rodziny”. W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisał Pan Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR  w Busku – Zdroju oraz Pan Artur Polniak – Skarbnik Powiatu Buskiego natomiast Departament Wdrażania DSCN9734Europejskiego Funduszu Społecznego reprezentowały Pani Katarzyna Kubicka – Z-ca Dyrektora, Pani Teresa Wiśniewska- Koordynator Zespołu ds. Wdrażania Projektów Pozakonkursowych oraz Pani Anna Łapanowska- Inspektor. Należy nadmienić iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju jako jeden z pierwszych PCPR-ów w Województwie Świętokrzyskim podpisał Umowę na dofinansowanie projektu w ramach trybu pozakonkursowego. Podczas podpisywania Umowy Dyrektor PCPR-u wręczył oficjalny plakat promujący Projekt „Dla Dobra Rodziny”.

 

60069495 2263133103929012 1025885700660133888 n

Projekt partnerski realizowany jest przez Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju pełniącego rolę Lidera oraz dwóch Partnerów: Gminę Busko – Zdrój/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/ Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku -Zdroju. Wartość Projektu wynosi 2 906 110,00 zł., kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 2 679 110,00 zł. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2018r.  do 31.12.2020r. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcie rodziny i pieczy zastępczej oraz usług społecznych w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora dla 659 osób (461 Kobiet i 198 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie realizacji Projektu, na terenie Powiatu Buskiego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Dla Dobra Rodziny” realizuje wsparcie w ramach trzech zadań:

                    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Dla Dobra Rodziny” realizuje wsparcie w ramach trzech zadań:

Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który świadczy specjalistyczną pomoc dla osób będących w kryzysie, gdzie można uzyskać pomoc psychologiczną, skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, pomocy socjalnej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej dodatkowo dysponuje Hostelem, który zapewnia natychmiastowe schronienie osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych na okres do 3 miesięcy.
Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej. Działania mające na celu poprawę jakości funkcjonowania Rodziny Zastępczej polegające na specjalistycznym wsparciu oraz podniesieniu kompetencji osób funkcjonujących w pieczy zastępczej. Wsparciem objęte będą osoby funkcjonujące w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, dla których zostaną zapewnione szkolenia, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie oraz aktywizacja społeczna.
Centrum dla Rodzin, w którym można skorzystać z porad pedagoga, specjalistycznego wsparcia logopedy oraz trenera biofeedback. Zaplanowano również zajęcia z hipoterapii, usługi usprawniająco-rehabilitacyjne oraz warsztaty „Szkoła dla rodziców”. W ramach Centrum dla Rodzin wsparciem objęte są osoby będące klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz osoby funkcjonujące w ramach Pieczy Zastępczej.
Gmina Busko-Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju obejmie wsparciem Seniorów w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora, realizując Zadanie 4: Usługi społeczne w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora.
Ponadto Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju zrealizuje wsparcie w ramach Zadania 5: Aktywizacja społeczna dla Rodzin Zastępczych oraz Klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Główne działania skierowane dla ww. grupy docelowej to zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, zimowe i letnie półkolonie edukacyjne, a także wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych.
Działania projektowe mają za zadanie kompleksową pomoc oraz zindywidualizowane podejście do poszczególnych grup docelowych.