adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

 

 

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy jest to forma, wspólnych spotkań dla osób w podobnej sytuacji życiowej. Osoby, które doznają przemocy, potrzebują wsparcia oraz zrozumienia. Grupa ma charakter cykliczny oraz otwarty, więc mogą do niej dołączyć kolejne osoby będące na różnych etapach zmagania się ze zjawiskiem przemocy. Zajęcia odbywają się w każdą drugą oraz czwartą środę miesiąca o godzinie 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na ul. Bohaterów Warszawy 120.

 

Wparcie finansowane jest z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020,  Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.    

 

            

Głównym celem warsztatów jest podjęcie działań w kierunku powstrzymania występowania przemocy w rodzinie poprzez podniesienie świadomości osób doznających przemocy w rodzinie m.in. podniesienie poczucia własnej wartości, radzenie sobie z bezradnością, uświadomienie posiadanych zasobów i budowanie poczucia własnej wartości oraz zwiększenie świadomości odnośnie przysługujących im praw. W trudnych sytuacjach ważne jest poczucie , że nie jesteśmy sami. Uczestnicy mogą liczyć na zrozumienie i uzyskać wsparcie, bez krytyki, bez oceniania z zachowaniem tajemnicy.

 

Rodzice, którzy uczestniczą w Grupie wsparcia dla osób doznających przemocy mają możliwość w czasie trwania spotkań pozostawienia dzieci pod opieką pedagoga w Centrum dla Rodzin. Taka forma wsparcia skierowana do dzieci, zapewnia rodzicom swobodny, spokojny a przede wszystkim satysfakcjonujący udział w zajęciach.