Aktualności

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

loga-efs-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Umowa odpowiedzialności rodzicielskiej jako element wsparcia na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej” współfinansowanego w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa skierowanych do podmiotów realizujących projektu standardowe w ramach EFS.

Celem konkursu w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” jest wdrożenie przez grantobiorców projektów (w okresie realizacji projektów standardowych), które przy wsparciu grantowym i we współpracy ponadnarodowej będą prowadziły do udoskonalenia istniejących mechanizmów lub stworzenia nowych rozwiązań problemów z obszarów szczegółowo ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS, tj. m.in. promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem
i wszelką dyskryminacją.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zauważyło potrzebę rozszerzenia realizacji Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o komponent współpracy międzynarodowej w ramach ww. ogłoszonego konkursu.

Projekt„Umowa odpowiedzialności rodzicielskiej jako element wsparcia na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej” będzie realizowany w partnerstwie
z AILOJ Association d’aide Au logement des jeunes w okresie od 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r. Budżet projektu wynosi 99 396,28 zł (dofinansowanie projektu wynosi 100 % wydatków zaplanowanych w projekcie).

Celem projektu ponadarowego jest implementacja umowy odpowiedzialności rodzicielskiej jako elementu wsparcia na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej.

W ramach projektu Centrum planuje m.in.:

  • zorganizować wizytę studyjną w jednostce pomocy społecznej u partnera zagranicznego;
  • zorganizować wizytę studyjną w Polsce dla przedstawicieli Partnera zagranicznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma nadzieję, iż działania projektowe przyczynią się do wypracowania narzędzia umożliwiającego sprawne reagowanie w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych w rodzinach zastępczych spowodowanych zarówno przez podopiecznych jak i rodziców na bazie wiedzy partnera zagranicznego z Francji.