adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25+” w roku szkolnym 2020/2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

unnamedPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje o realizacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowego programu „Rehabilitacja 25+” w roku szkolnym 2020/2021. Adresatami programu są podmioty prowadzące OREW, ORW, SPdP oraz inne placówki edukacyjne, które w ramach realizacji programu będą udzielać wsparcia dla beneficjentów programu.

Beneficjentami programu są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami.

  1. OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentamiw wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami);
  2. Innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:

a) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim (na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń  i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w art. 1 ustawy o rehabilitacji;

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami.

W ramach realizacji programu osobom niepełnosprawnym może być udzielane wsparcie w zakresie:

· usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomocy w utrzymaniu higieny osobistej;

  • udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
  • udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
  • pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
  • pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
  • działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
  • transportu.

   Stawka osobowa przypadająca na jednego beneficjenta miesięcznie została ustalona na poziomie 2 500,00 zł.

   Wnioski należy składać w terminie od dnia 22.06.2020 r. do dnia 05.08.2020 r. w Oddziale Świętokrzyskim PFRON.

Do wniosku należy dołączyć projekt planu udzielonego wsparcia określający:

- zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy,

- planowaną liczbę beneficjentów mających zostać objętych wsparciem,

- dane dot. zaangażowania zasobów kadrowych wraz z wyszczególnieniem liczby stanowisk  i wymaganych kwalifikacji pracowników,

- zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Nadmieniamy, iż szczegółowe informacje na temat procedur realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25+” są dostępne na stronie PFRON www.pfron.org.pl.