adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Szkolenie 27 rodziców zastępczych z powiatu buskiego z zakresu: „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej”.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Smodrzewska Opublikowano: .

2W dniu 15 września 2020r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się szkolenie 27 rodziców zastępczych z powiatu buskiego z zakresu: „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej”. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” skierowanego do członków pieczy zastępczej. Współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Szkolenie przeprowadzili wykładowcy z Fundacji Bonum Humanum - Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku - dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko, socjolog Agnieszka Taper i prezesa Fundacji Leszek Roszczenko.

Na szkoleniu poruszano kwestie relacji członków rodziny zastępczej z nowo przyjętym do rodziny dzieckiem. Analizowano proces klimatyzacji: zachowania i motywy postępowania dziecka w nowym środowisku wychowawczym. Rodzice zastępczy uzyskali wskazówki co do pracy z dzieckiem, u którego kształtują się nowe więzi emocjonalne i relacje w rodzinie. Wskazano na wagę akceptacji, zaufania i zrozumienia w postępowaniu z dzieckiem. Uwrażliwiono ponadto na zachowania typowe w rozwoju dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych, sposoby konstruktywnej komunikacji, konieczności stawiania granic i indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Poruszono także kwestie sytuacji trudnych w wychowaniu dzieci w pieczy zastępczej. Omówiono metody rozwiązywania konfliktów oraz łagodzenia napięć. Rodziny zastępcze wysoko sobie cenią wiedzę i doświadczenie wysokiej klasy specjalistów. Udział w szkoleniu wzmocnił ich w poczuciu dobrze pełnionego obowiązku opieki nad dzieckiem, które trafiło do ich rodziny. Pozwoliło bardziej zrozumieć motywy postępowania ich podopiecznego, lepiej go zrozumieć i zaakceptować takim jaki jest.

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg