Aktualności

Drukuj

KOMUNIKAT! „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

PFRONPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w związku z trwającą sytuacją epidemiczną Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin na składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III do dnia 16 listopada 2020 r.Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie wydłużony został do maksymalnie 5 miesięcy.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejsprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
  8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych lub ośrodków rewalidacyjno-funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III składane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowiciez wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wnioski można składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW)lub w przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, pod numerem telefonu 41 234 56 88.

 

Pobierz

Wniosek PPZM3 Moduł III (P)

Klauzula - Moduł III