adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

oik

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w strukturze Centrum utworzono OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, który świadczy specjalistyczną pomoc dla osób będących w kryzysie. Powiększony został zespół pracowników, a także rozszerzony zakres usług.

Ośrodek funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), która wskazuje jako zadanie własne powiatu zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej (art. 6 ust. 3 pkt 4). Jego utworzenie było możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i pomoc prawną.

Uruchomiony został CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA

dla osób znajdujących się w kryzysie, pod którym można uzyskać pomoc psychologiczną:

506-186-518

Dysponujemy HOSTELEM z możliwością zapewnienia natychmiastowego schronienia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Przypominamy również o możliwości udziału w spotkaniach GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET „Przyjdź PoMoc”, które odbywają się w każdą II i IV środę miesiąca. Grupa Wsparcia została stworzona z myślą o osobach doświadczających przemocy.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM, który jest skierowany do osób borykających się z problemem stosowania przemocy, mających trudności z radzeniem sobie ze złością, agresją.

Drukuj

Spotkanie Samopomocowej Grupy Wsparcia uczestników projektu „Schematom STOP!”

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Paula Prasałek Opublikowano: .

P1250705Dnia 6 maja 2014 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie Samopomocowej Grupy Wsparcia dla rodzin wielodzietnych biorących udział w projekcie „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy –pilotaż”. Zajęcia integracyjno – aktywizacyjne przeprowadziła Pani Dorota Kurecka, psycholog z Zespołu Interwencji Kryzysowej w PCPR . W spotkaniu uczestniczyli również Członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej biorąc czynny udział w zajęciach. Spotkanie zaowocowało nawiązaniem bliższych kontaktów oraz wymianą osobistych doświadczeń. Rodziny podjęły pierwsze próby wspólnej organizacji spotkania wszystkich uczestników projektu – „Ogniska Czerwcowego”. Planowane są comiesięczne spotkania dla uczestników projektu w ramach Grup Samopomocowych przez cały okres trwania pilotażu.

P1250705.JPGP1250706.JPGP1250707.JPGP1250709.JPG

Drukuj

Pozyskane środki w ramach akcji „Czysty Aniołek”

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Paula Prasałek Opublikowano: .

W miesiącu kwietniu zespół projektowy „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” podjął działania celem pozyskania środków czystości dla rodzin wielodzietnych objętych pilotażem w powiecie Buskim. Nawiązaliśmy kontakt ze stowarzyszeniem „Piękne Anioły”, które od miesiąca marca prowadzi akcję pn. „Czysty Aniołek”. Dnia 23 kwietnia 2014 roku po spotkaniu Członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej z prezesem stowarzyszenia Panią Katarzyną Konwecką – Hołój udało się pozyskać znaczną ilość środków czystości, w tym przede wszystkim mydełek, szamponów, płynów do kąpieli, past i szczoteczek do zębów, papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz po dwa zestawy pościeli dla każdej z rodzin. Produkty zostały rozdzielone według potrzeb przez opiekunów rodzin a następnie przewiezione do biorących udział w pilotażu. Radość z otrzymanych środków okazała się niezmierna.


Dziękujemy całemu stowarzyszeniu za wrażliwość, otwartość serca oraz okazaną pomoc.

P1250685.jpgSDC15831.jpgSDC15832.jpgIMGP3036.jpgIMGP3038.jpg

Drukuj

Powiat Buski jako jeden z 40 na około 400 powiatów w Polsce wychodzi naprzeciw Rodzinom Wielodzietnym!

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Beata Doktór Opublikowano: .

Działania na rzecz Rodzin Wielodzietnych w Powiecie Buskim
„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy
społeczneji instytucji rynku pracy - pilotaż”

 
14 kwietnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju odbyło się Spotkanie Integracyjne z dziesięcioma Rodzinami Wielodzietnymi objętymi wsparciem w ramach pilotażu z Powiatowym Zespołem Koordynującym Współpracę i Mobilną Grupą Interdyscyplinarną - zespołami utworzonymi w ramach realizowanego projektu.

Drukuj

Porozumienie podpisane - Programy zatwierdzone

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Beata Doktór Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i  Partnerzy  Pilotażu „Schematom STOP! Wspólne działania pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” informują, że w ciągu ostatnich  2 tygodni zostało podjęte szereg działań niezbędnych do realizacji programu dla Rodzin Wielodzietnych

 

Drukuj

Nowy Zawód Nowy Start i Schematom STOP ! na start w 2014 roku działania informacyjno - promocyjne

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Beata Doktór Opublikowano: .

W dniu 31.01.2014 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku – Zdroju zostali zaproszeni na Radę Gmin Gnojno i Wiślica. Celem  uczestnictwa pracowników PCPR w radach było poinformowanie władz gminy, radnych i sołtysów o VII edycji projektu „Nowy Zawód   – Nowy Star” i pilotażowego projektu dla rodzin wielodzietnych „Schematom STOP!”. Podczas spotkań zaprezentowany został film  z realizacji projektu w roku 2013  oraz prezentacje dotyczące projektu „Schematom STOP!”, przedstawiono również informacje na temat Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o planowanych na 2014  działaniach m.in.: