adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Hostel Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonuje Hostel.

Pobyt w Hostelu jest formą pomocy mającą na celu przezwyciężenie sytuacji kryzysowej poprzez zapewnienie czasowego schronienia, pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej oraz specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc/terapeuty uzależnień. Osobom przebywającym zapewnia się również podstawowe potrzeby bytowe w tym: wyżywienie, środki higieny osobistej i środki czystości.

Do Hostelu przyjmowane są osoby, które znajdują się w sytuacji kryzysowej m. in. doznające przemocy oraz w sytuacjach losowych takich jak: pożar domu, powódź itp.

w Hostelu mogą przebywać osoby:

 • zamieszkujące powiat buski,
 • osoby pełnoletnie,
 • dzieci pozostające pod opieką prawnego opiekuna,
 • osoby zdolne do samoobsługi.

Osobom korzystającym z Hostelu pomagamy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej m. in poprzez aktywną współpracę z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, policji, oświaty, sądu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
41 234 56 87, 41 234 56 90

DSCN1321.JPGDSCN1336.JPGDSCN1324.JPGDSCN1326.JPGDSCN1328.JPGDSCN1331.JPGDSCN1333.JPG

Drukuj

Usługa lekarza psychiatry w październiku, listopadzie oraz grudniu

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi lekarza psychiatry w październiku, listopadzie oraz grudniu będą świadczone w następujących terminach:

07.10.2020 r. (środa) w godz. 09.30-12:00

21.10.2020 r. (środa) w godz. 10.00-12.00

04.11.2020 r. (środa) w godz. 09.30-12.00

18.11.2020 r. (środa) w godz. 10.00-12.00

02.12.2020 r. (środa) w godz. 09.30-12.00

09.12.2020 r. (środa) w godz. 10.00-12.00

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług psychiatry, który przyjmuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,
ul. Stefana Batorego 11A, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90.

Drukuj

Dyżur prawnika - październik

Dodany przez: Magdalena Kowalik Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

Logo-efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika w miesiącu październiku będą świadczone w następujących terminach:

                        01.10.2020 r. (czwartek)      w godz. 09.30-14.30

                        08.10.2020 r. (czwartek)     w godz. 09.30-12.30

                        12.10.2020 r. (poniedziałek)w godz. 09.15-12.15

                        16.10.2020 r. (piątek)           w godz. 15.30-18.30

                        23.10.2020 r. (piątek)           w godz. 15.30-18.30

                        30.10.2020 r. (piątek)           w godz. 15.00-18.00
                 

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Drukuj

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska Opublikowano: .

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w warsztatach wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”. Zajęcia prowadzone są przez specjalistę ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie/Trenera Szkoły dla Rodziców i Wychowawców – mgr Agnieszką Stoińską. Program dedykowany jest osobom dorosłym chcącym nawiązać głębsze i cieplejsze relacje ze swoimi dziećmi. Nadrzędnym celem warsztatów jest wspieranie rodziców  w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 16.00. Rodzice, uczestniczący  w warsztatach „Szkoła dla Rodziców”, mają możliwość w czasie trwania spotkań pozostawienia dzieci pod opieką pedagoga w Centrum dla Rodzin. Taka forma wsparcia skierowana do dzieci, zapewniała rodzicom swobodny i satysfakcjonujący udział w zajęciach.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu 41 234 5687, 41 234 56 90.

sdr

 

Drukuj

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przypomina, że dzięki realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

              W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieszkańcy powiatu buskiego mogą nieodpłatnie skorzystać z:

 • pomocy psychologicznej,
 • pomocy socjalnej,
 • pomocy psychiatrycznej,
 • pomocy terapeuty uzależnień/terapeuty pracującego z osobami stosującymi   przemoc,
 • grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • grupy wsparcia dla młodzieży.

 Pamiętajmy, że każdy z nas możne znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej.

Jeśli:

 

 • Jesteś osobą doznającą przemocy lub świadkiem przemocy,
 • Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami lub innymi uzależnieniami,
 • trudno jest Ci poradzić sobie z bólem po stracie bliskiej osoby,
 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • doświadczasz choroby, z którą sobie nie radzisz,
 • niepokoi Cię to, co dzieje się w Twoim związku/ małżeństwie/ rodzinie,
 • borykasz się z problemami życiowymi i nie wiesz jak sobie z nimi poradzić,
 • utraciłeś sens życia…

 

Przyjdź, wspólnie poszukamy rozwiązania.

Informacje na temat oferowanego wsparcia można uzyskać pod nr telefonu:
41 234 56 87, 41 234 56 90

 

Drukuj

KOMUNIKAT!

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje,  iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin na składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III do dnia 15 października 2020 r. (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.)

 

cov1

 

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

 

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!! - Nabór wniosków „Aktywny samorząd” Moduł II

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

aktywny-samorzadPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków na drugie półrocze 2020 roku w Module II programu "Aktywny samorząd" – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym od dnia 17 września 2020 roku. Termin zakończenia naboru wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021 upływa 10 października 2020 r.  Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) oraz w siedzibie Centrum  lub drogą pocztową na adres ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego. Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia:

- otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 800 zł (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Tel.: /41/ 234 56 88

 

Klauzula informacyjna
  Oświadczenia
  Oświadczenie dla zatrudnionych wnioskodawców
  Wniosek AS MII (P)
  Zaświadczenie od pracodawcy
  Zaświadczenie ze szkoły
  Załączniki Moduł II
Drukuj

Szkolenie 27 rodziców zastępczych z powiatu buskiego z zakresu: „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej”.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Smodrzewska Opublikowano: .

2W dniu 15 września 2020r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się szkolenie 27 rodziców zastępczych z powiatu buskiego z zakresu: „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej”. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” skierowanego do członków pieczy zastępczej. Współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Szkolenie przeprowadzili wykładowcy z Fundacji Bonum Humanum - Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku - dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko, socjolog Agnieszka Taper i prezesa Fundacji Leszek Roszczenko.

Drukuj

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Smodrzewska Opublikowano: .

DSCN0398W dniu 11 września 2020r. odbyły się Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” skierowanego do członków pieczy zastępczej. Współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Przedstawienia teatralne odbyły się w Sanatorium Marconi w Sali Konferencyjnej.