adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Ogłoszenie

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju chcąc pomóc niepełnosprawnemu małżeństwu posiadającemu znaczne trudności w poruszaniu się pragnie zwrócić się z prośbą do instytucji oraz do osób prywatnych o nieodpłatne przekazanie używanego samochodu z automatyczną skrzynią biegów ze wspomaganiem. Dzięki pomocy, małżeństwo mogłoby podróżować z wózkiem inwalidzkim o napędzie elektrycznym. Osób tych nie stać na zakup takiego samochodu. Osoby bądź instytucje zainteresowane pomocą, prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój lub pod numerem telefonu 41 370 81 88.

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

loga-efs-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Umowa odpowiedzialności rodzicielskiej jako element wsparcia na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej” współfinansowanego w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa skierowanych do podmiotów realizujących projektu standardowe w ramach EFS.

Celem konkursu w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” jest wdrożenie przez grantobiorców projektów (w okresie realizacji projektów standardowych), które przy wsparciu grantowym i we współpracy ponadnarodowej będą prowadziły do udoskonalenia istniejących mechanizmów lub stworzenia nowych rozwiązań problemów z obszarów szczegółowo ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS, tj. m.in. promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem
i wszelką dyskryminacją.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zauważyło potrzebę rozszerzenia realizacji Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o komponent współpracy międzynarodowej w ramach ww. ogłoszonego konkursu.

Projekt„Umowa odpowiedzialności rodzicielskiej jako element wsparcia na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej” będzie realizowany w partnerstwie
z AILOJ Association d’aide Au logement des jeunes w okresie od 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r. Budżet projektu wynosi 99 396,28 zł (dofinansowanie projektu wynosi 100 % wydatków zaplanowanych w projekcie).

Celem projektu ponadarowego jest implementacja umowy odpowiedzialności rodzicielskiej jako elementu wsparcia na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej.

W ramach projektu Centrum planuje m.in.:

  • zorganizować wizytę studyjną w jednostce pomocy społecznej u partnera zagranicznego;
  • zorganizować wizytę studyjną w Polsce dla przedstawicieli Partnera zagranicznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma nadzieję, iż działania projektowe przyczynią się do wypracowania narzędzia umożliwiającego sprawne reagowanie w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych w rodzinach zastępczych spowodowanych zarówno przez podopiecznych jak i rodziców na bazie wiedzy partnera zagranicznego z Francji.

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

informacja efs2

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

Szanowni Państwo,

w związku z narastającymi obawami przed zakażeniem koronawirusem i trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy, aby osoby, które:

  • przebywały za granicą,
  •  miały kontakt z osobami poddanymi kwarantannie
  •  miały kontakt z osobami, u których został zdiagnozowany koronawirus SARS CoV-2,

nie zgłaszały się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. Ponadto w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem prosimy o kontakt telefonicznie. Wykaz telefonów znajdziecie Państwo na stronie PCPR zakładka Kadra:

kontakt

koronawirus telefon informacja baner2

 

Drukuj

Informacja o zawieszeniu zajęć.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Elżbieta Kowal-Bonek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju Lider Projektu ,,Dla Dobra Rodziny’’- RPSW. 09.02.01-26-0089/18 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1- Rozwój wysokiej jakości usług społecznych informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem oraz zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. od 12 marca do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno- wychowawcze ( zajęcia w Centrum Dla Rodzin i Zakładzie Doskonalenia w Busku-Zdroju ) zostają zawieszone.

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdroju informuje, że dnia 05.03.2020 roku Centrum dla Rodzin znajdujące się w budynku Domu Harcerza ZHP na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. będzie czynne do godziny szesnastej.

Drukuj

Nabór wniosków „Aktywny samorząd” 2020

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju informuje, iż od  1 marca 2020 roku ruszył nabór  wniosków  w ramach  programu "Aktywny samorząd"  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada: Moduł I dnia 31 sierpnia 2020 r.

Moduł II  dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020), dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) oraz  w siedzibie Centrum w pokoju nr 6, lub drogą pocztową na adres  ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.  W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.
Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia:
- w ramach Modułu II otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 800 zł (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),- w ramach Modułu I uzyskanie dodatkowych 10 punktów   przy ocenie merytorycznej wniosku. Szczegółowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku- Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. 

Wnioski do pobrania w zakładce: Programy PFRON- Aktywny samorząd – Aktywny samorząd 2020.