adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Harmonogram pracy prawnika

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu listopadzie w następujących terminach:

08.11.2019r. (piątek) w godz. 8.30 – 10.30

15.11.2019r. (piątek) w godz. 8.30 – 9.30

21.11.2019r. (czwartek) w godz. 8.30 – 10.30

29.11.2019r. (piątek) w godz. 8.30 – 9.30

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania z usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 8).

Drukuj

„Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

pcpr pomocPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż Powiat Buski przystąpił do programu „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”.

 

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

a) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

oraz

b) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

pfron

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?

Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:

  1. w ramach Modułu I programu – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia  nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego.
  2. w ramach Modułu II programu – jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju do dnia 02 grudnia 2019 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

Więcej informacji (procedury realizacji programu, kierunki działań, zasady, wnioski) można uzyskać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób - www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”., oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju i pod numerem telefonu 41 370 81 88

Pobierz:

WNIOSEK MODUŁ I

WNIOSEK MODUŁ II

Drukuj

Formularz zgłoszeniowy Złote Serce Dobroci i Serce Dobroci

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Danuta Sołtyk Opublikowano: .    serce2009        serce2010

 

Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju od 2007r, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadajancego w dniu  21 listopada, Kapituła przyznaje „Złote Serca Dobroci”  oraz „Serca Dobroci  dla osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemów w pomocy społecznej w Powiecie Buskim.
 

 Termin składnia formularzy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  zostaje przesunięty
do dnia 15 listopada 2019 r.

pdf Regulamin przyznania statuetki "SERCE DOBROCI" oraz "ZŁOTE SERCE DOBROCI"
pdf Zaządzenie wewnętrzne Nr 20/07 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
pdf  Zarządznie Nr. 25a/2014
pdf Klauzula informacyjna
pdf Formularz zgłoszeniowy złote serce dobroci
pdf Formularz zgłoszeniowy  serce dobroci