adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Apel Starosty Buskiego

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

W związku z gwałtownie rozprzestrzeniającą się pandemią wirusa SARS-Cov-2 oraz objęciem naszego powiatu strefą czerwoną od soboty 17 października 2020 r. zmienią się niektóre obostrzenia,  obowiązujące w wybranych strefach:

Strefa czerwona:

 1. ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych - w sklepach o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2; 
 2. od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 3. podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 4. w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 5. w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

  Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 6. lokale gastronomiczne mogą być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 7. ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 8. wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 9. w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 10. zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Proszę Państwa o rozwagę. Duże znaczenie ma świadomość społeczna, dlatego apeluję  o  informowanie i edukowanie swoich bliskich, zwłaszcza dzieci oraz osoby starsze. Należy zastosować wszelkie działania zapobiegawcze oraz ostrożnościowe, by ograniczyć ryzyko zarażenia się wirusem, który w wielu przypadkach powoduje bardzo poważne skutki zdrowotne, a nawet stanowi zagrożenie życia.

Mając na względzie zdrowie wszystkich Mieszkańców Powiatu Buskiego apeluję o zastosowanie się do zaleceń w dbałości o nasze wspólne zdrowie.

Starosta Buski

Jerzy Kolarz

Drukuj

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

Loga cov

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że Powiat Buski przystąpił do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020” – Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem Projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy z wojewodami.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii  w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów   w okresie epidemii.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju pozyskało w ramach ww. projektu ze środków europejskich oraz krajowych aż 290 960,00 zł. W ramach projektu dzieci z Rodzin Zastępczych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Powiatu Buskiego otrzymały:

- 76 sprzętów komputerowych ;
- specjalistyczne programy dla dzieci z niepełnosprawnością,
- 2 telewizory 55”;
- 3 zestawy audiowizualne z projektorami;
- środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji rąk);.

Ponadto wyposażono trzy miejsca izolacji/kwarantanny, które mieszczą się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Drukuj

Apel Starosty Buskiego

Łukasz Drobek Opublikowano: .

W związku z gwałtownie rozprzestrzeniającą się pandemią wirusa SARS-Cov-2 oraz objęciem całego kraju strefą żółtą (poza powiatami w strefie czerwonej) od soboty 10 października 2020 r. zmienią się niektóre obostrzenia, obowiązujące w wybranych strefach:

 1. zakazane – jest do odwołania - prowadzenie przez przedsiębiorców nie tylko działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych zamkniętych przestrzeniach;
 2. w przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie wymagane przedstawienie, na żądanie policji lub staży gminnej, stosownego zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
 3. odległość między organizowanymi zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 m;
 4. w strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły działać między godz. 6:00 a 22:00 z wyjątkiem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu;
 5. na obszarze czerwonym i żółtym będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami;
 6. nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży
 7. w przypadku hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany, gdy stan zdrowia pacjenta będzie wskazywał na pilne przyjęcie go do hospicjum lub oddziału.

Od dnia 17 października 2020 r. wesela i inne uroczystości rodzinne będą się odbywały przy ograniczeniach 75 osób w strefie żółtej i 50 w czerwonej.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie.

Proszę Państwa o rozwagę. Duże znaczenie ma świadomość społeczna, dlatego apeluję
o informowanie i edukowanie swoich bliskich, zwłaszcza dzieci oraz osoby starsze. Należy zastosować wszelkie działania zapobiegawcze oraz ostrożnościowe, by ograniczyć ryzyko zarażenia się wirusem, który w wielu przypadkach powoduje bardzo poważne skutki zdrowotne, a nawet stanowi zagrożenie życia.

Mając na względzie zdrowie wszystkich Mieszkańców Powiatu Buskiego apeluję o zastosowanie się do zaleceń w dbałości o nasze wspólne zdrowie.

Starosta Buski

Jerzy Kolarz

Drukuj

Monitoring usług w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska Opublikowano: .

W ramach rozpoczętego w dniu 01.04.2020 r. Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na bieżąco monitoruje realizację usług opiekuńczych oraz usług usprawniająco-rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania Beneficjentów. Do Projektu zostało zakwalifikowanych 50 mieszkańców gminy Busku-Zdrój oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślicy, Stopnicy, Pacanowa, Nowego Korczyna), które z powodu wieku, choroby lub braku predyspozycji do podejmowania codziennych czynności wymagają wsparcia. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości – utrzymanie kontaktu z otoczeniem. Spośród ww. osób - 30 Uczestników Projektu korzysta z usług usprawniająco- rehabilitacyjnych, które obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wykonane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Monitoring ma na celu sprawdzanie efektywności usług opiekuńczych oraz usług usprawniająco- rehabilitacyjnych, a także wczesne wykrywanie problemów, podejmując odpowiednie działania w celu ich rozwiązania bądź ostatecznie – wyeliminowania, mając na celu poprawę funkcjonowania rodzin i podnoszenie poziomu życia mieszkańców Powiatu Buskiego biorących udział w Projekcie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia
w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia”
zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju,
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój,
pok. nr 8, tel. /041/ 234 56 81.

 

Projekt ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Drukuj

Usługi terapeuty uzależnień/ specjalisty do pracy z os. stosującymi przemoc w rodzinie

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty uzależnień/ specjalisty do pracy z os. stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu październiku, będą świadczone w następujących terminach:

 

07.10.2020 r. (środa) w godz. 14:30-18:30

14.10.2020 r. (środa) w godz. 14:30-18:30

21.10.2020 r. (środa) w godz. 14:30-18:30

28.10.2020 r. (środa) w godz. 14:30-18:30

 

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług usługi terapeuty uzależnień/ specjalisty do pracy z os. stosującymi przemoc w rodzinie,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.
Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90;

 

Drukuj

Hostel Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonuje Hostel.

Pobyt w Hostelu jest formą pomocy mającą na celu przezwyciężenie sytuacji kryzysowej poprzez zapewnienie czasowego schronienia, pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej oraz specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc/terapeuty uzależnień. Osobom przebywającym zapewnia się również podstawowe potrzeby bytowe w tym: wyżywienie, środki higieny osobistej i środki czystości.

Do Hostelu przyjmowane są osoby, które znajdują się w sytuacji kryzysowej m. in. doznające przemocy oraz w sytuacjach losowych takich jak: pożar domu, powódź itp.

w Hostelu mogą przebywać osoby:

 • zamieszkujące powiat buski,
 • osoby pełnoletnie,
 • dzieci pozostające pod opieką prawnego opiekuna,
 • osoby zdolne do samoobsługi.

Osobom korzystającym z Hostelu pomagamy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej m. in poprzez aktywną współpracę z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, policji, oświaty, sądu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
41 234 56 87, 41 234 56 90

DSCN1321.JPGDSCN1336.JPGDSCN1324.JPGDSCN1326.JPGDSCN1328.JPGDSCN1331.JPGDSCN1333.JPG

Drukuj

Usługa lekarza psychiatry w październiku, listopadzie oraz grudniu

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi lekarza psychiatry w październiku, listopadzie oraz grudniu będą świadczone w następujących terminach:

07.10.2020 r. (środa) w godz. 09.30-12:00

21.10.2020 r. (środa) w godz. 10.00-12.00

04.11.2020 r. (środa) w godz. 09.30-12.00

18.11.2020 r. (środa) w godz. 10.00-12.00

02.12.2020 r. (środa) w godz. 09.30-12.00

09.12.2020 r. (środa) w godz. 10.00-12.00

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług psychiatry, który przyjmuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,
ul. Stefana Batorego 11A, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90.

Drukuj

Dyżur prawnika - październik

Dodany przez: Magdalena Kowalik Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

Logo-efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika w miesiącu październiku będą świadczone w następujących terminach:

                        01.10.2020 r. (czwartek)      w godz. 09.30-14.30

                        08.10.2020 r. (czwartek)     w godz. 09.30-12.30

                        12.10.2020 r. (poniedziałek)w godz. 09.15-12.15

                        16.10.2020 r. (piątek)           w godz. 15.30-18.30

                        23.10.2020 r. (piątek)           w godz. 15.30-18.30

                        30.10.2020 r. (piątek)           w godz. 15.00-18.00
                 

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Drukuj

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska Opublikowano: .

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w warsztatach wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”. Zajęcia prowadzone są przez specjalistę ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie/Trenera Szkoły dla Rodziców i Wychowawców – mgr Agnieszką Stoińską. Program dedykowany jest osobom dorosłym chcącym nawiązać głębsze i cieplejsze relacje ze swoimi dziećmi. Nadrzędnym celem warsztatów jest wspieranie rodziców  w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 16.00. Rodzice, uczestniczący  w warsztatach „Szkoła dla Rodziców”, mają możliwość w czasie trwania spotkań pozostawienia dzieci pod opieką pedagoga w Centrum dla Rodzin. Taka forma wsparcia skierowana do dzieci, zapewniała rodzicom swobodny i satysfakcjonujący udział w zajęciach.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu 41 234 5687, 41 234 56 90.

sdr

 

Drukuj

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przypomina, że dzięki realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

              W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieszkańcy powiatu buskiego mogą nieodpłatnie skorzystać z:

 • pomocy psychologicznej,
 • pomocy socjalnej,
 • pomocy psychiatrycznej,
 • pomocy terapeuty uzależnień/terapeuty pracującego z osobami stosującymi   przemoc,
 • grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • grupy wsparcia dla młodzieży.

 Pamiętajmy, że każdy z nas możne znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej.

Jeśli:

 

 • Jesteś osobą doznającą przemocy lub świadkiem przemocy,
 • Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami lub innymi uzależnieniami,
 • trudno jest Ci poradzić sobie z bólem po stracie bliskiej osoby,
 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • doświadczasz choroby, z którą sobie nie radzisz,
 • niepokoi Cię to, co dzieje się w Twoim związku/ małżeństwie/ rodzinie,
 • borykasz się z problemami życiowymi i nie wiesz jak sobie z nimi poradzić,
 • utraciłeś sens życia…

 

Przyjdź, wspólnie poszukamy rozwiązania.

Informacje na temat oferowanego wsparcia można uzyskać pod nr telefonu:
41 234 56 87, 41 234 56 90