adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

informacja pcpr

Drukuj

Projekt partnerski pn. „Rodzina Wspólna Troska”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż dnia 31 marca 2020 roku zakończyła się realizacja projektu partnerskiego pn. „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektubyło zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług społecznych, minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez realizację usług asystenckich, opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszenie kompetencji asystentów Osób Niepełnosprawnych i opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego, grup wsparcia, zajęć psychoedukacyjnych dla 132 osób (99K i 33M) do 31.03.2020 r. na terenie powiatu buskiego.

Projekt skierowany był do następującej grupy docelowej:

- osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci,

-osób zależnych (niesamodzielnych), osób sprawujących opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną).

Pomimo zakończenia Projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju świadczy instytucjonalną gotowość do świadczenia usług opiekuńczych (dla 10 osób) i usług asystenckich (dla 10 osób).

Trwałość Projektu zostanie zapewniona m.in. przez realizację Projektu "Lepsze Oblicze Życia" w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-256/19 współfinansowanego
z RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach EFS, OŚ Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, w ramach którego 50 osób zostanie objętych usługami opiekuńczymi. Dodatkowo każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewnioną:

- organizację dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej;

- wsparcie psychologiczne;

- profesjonalną opiekę Doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych;

- możliwość korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego – zostanie doposażona Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego;

- opiekę pracownika socjalnego.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 8, tel. /041/ 370 81 81.