adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Warsztaty z doradcą zawodowym

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, informuje iż 3.01.2017r. rozpoczęły się warsztaty z doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie” w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jedną z form wsparcia jaką obejmiemy uczestników projektu są warsztaty grupowe oraz zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym. Doradca Zawodowy – Pani Marta Sakwa zapozna uczestników warsztatów z takimi jednostkami tematycznymi jak: poruszanie się na rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jak rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Drukuj

Życzenia bożonarodzeniowe

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Na zbliżające się Święta pragniemy
Złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości, i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń

 

życzy
Andrzej Smulczyński
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
wraz z Pracownikami

 

Wszystkim dedykuję wiersz pt. GWIAZDKA

 

Drukuj

Ogłoszenie

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ogloszenie 2016A

Drukuj

Betlejemskie Światło Pokoju przybyło również do PCPR w Busku-Zdroju

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Jak co roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zuchy wraz  z Komendantami Buskiego Hufca w osobach hm Teresy Leszczyńskiej i hm Adama Gadawskiego przynieśli ogień Betlejemski, któremu w bieżącym roku towarzyszy hasło ”Odważnie tworzymy pokój” .Serdecznie dziękujemy za przekazany symbol pokoju, jak również życzenia Bożonarodzeniowe.

Drukuj

Od dzieci życzenia na Boże Narodzenie

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN7361Dziś odwiedziły nas dzieci i siostry wychowawczynie z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie. Mali zwiastunowie Bożego Narodzenia. Piękne wykonanie kolęd i pastorałek, wielce nas wzruszyło. Bowiem blisko już do żłobka Jezusowego

Dziękujemy za cudne życzenia świąteczne.
Każdy cieszy się i woła: Oto Narodzenie Boże

 

DSCN7361.JPGDSCN7367.JPG

Drukuj

Ruszyło kolejne szkolenie PRIDE dla kandydatów rodzinnej pieczy zastępczej.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

1PRIDE - to nazwa szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych. W dniu 16 grudnia 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, rozpoczęło kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. W szkoleniu uczestniczy 6 rodzin i 3 osoby samotne. „Nie bójcie się! Każdy, kto ma chęć niesienia pomocy dzieciom, nie powinien długo zastanawiać się. Powinniście słuchać swego serca. Trzeba tylko chcieć pracować z dziećmi, być otwartym na ich potrzeby”. - podkreślił Dyrektor PCPR, Andrzej Smulczyński. -

Trenerzy PRIDE Aneta Chwalik i Danuta Sołtyk podczas pierwszego spotkania zapoznali zebranych z systemem szkolenia, harmonogramem zajęć teoretycznych i praktycznych.

1.JPG2.JPG

 

Drukuj

Kurs zawodowy „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + Magazynier z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych zakończony!

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że dnia 14.12.2016r zakończył się kurs „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym +Magazynier z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych” zrealizowany w ramach projektu partnerskiego pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie”, w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Sześciu mężczyzn z terenu powiatu buskiego zakończyło kurs uzyskując Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kurs zrealizowano w wymiarze 143godz., prowadzony przez Zakład Doskonalenia w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31.

Życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

3.JPG4.JPG5.JPG

Drukuj

Wyniki - Otwarty konkurs ofert

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”.

  • Uchwała z załącznikiem [ PDF]
  • Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej [ PDF ]
  • Karta zgłoszenia [ PDF ] [ DOC ]
  • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) [ PDF ]
  • UCHWAŁA NR 557/2016 ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” [ PDF ]

źródło: http://bip.powiat.busko.pl/index.php?c=article&id=2299

Drukuj

Wyniki - Otwarty konkurs ofert

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

  • Uchwała z załącznikiem [ PDF]
  • Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej [ PDF ]
  • Karta zgłoszenia [ PDF ] [ DOC ]
  • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) [ PDF ]
  • UCHWAŁA NR 558/2016 ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”. [ PDF ]

źródło: http://bip.powiat.busko.pl/index.php?c=article&id=2298

Drukuj

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż  Zarząd   PFRON Uchwałą nr 66/2016 z dnia 15.11.2016r przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III”   w 2017 roku. W 2017 roku beneficjenci mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach następujących obszarów:

Drukuj

Projekt pn. „Nowy Start – Nowe Życie” – Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, informuje iż projekt „ Nowy Start – Nowe Życie” w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną. Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 592 os. (406K/186M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej w okresie realizacji projektu od 01.01.2017r. do 31.12.2018 r. na terenie Powiatu Buskiego. Jednym z priorytetowych zadań w projekcie „Nowy Start-Nowe Życie” jest utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK). Sprawne funkcjonowanie ośrodka poprzez wsparcie osób dotkniętych problemami, prowadzenie grup wsparcia, zapewnienie czasowego schronienia będzie możliwe dzięki zaangażowaniu do współpracy dwóch psychologów. Działania projektowe mają za zadanie kompleksową pomoc oraz zindywidualizowane podejście do poszczególnych grup docelowych co będzie możliwe dzięki współpracy osób wykfalifikowanych do pracy z osobami, także dziećmi, którzy znaleźli się w trudnej, kryzysowej sytuacji. Doświadczenie nowo uformowanej kadry OIK-u pozwoli na zrealizowanie założonych zadań i osiągnięcie wskaźników ww. projektu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji
zapraszamy do Biura Projektu mieszczącego się w budynku
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdrojual. Mickiewicza 27,
 28-100 Busko-Zdrój
pok. nr 10, nr tel. (41) 370 81 86, (41) 370 81 81