adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Projekt Lepsze Oblicze Życia

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, iż od dnia 01.04.2020 r. przystępuje do realizacji Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowanego
w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano kompleksowe działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny oraz jakości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, podniesienia poziomu ich osiągalności poprzez działalność opiekunki/opiekuna, a także kadry specjalistycznej (psychologa, pracownika socjalnego, doradca ds. ON).

Celem głównym Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia’’ jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych i minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszeniem kompetencji opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego dla 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn) do 31.03.2022 r. na terenie powiatu buskiego.

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

plakatoikPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju – Lider Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanym w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w związku z zagrożeniem koronawirusem, które potwierdzone zostało przez Światową Organizację Zdrowia poprzez ogłoszenie Pandemii wybrane formy wsparcia, możliwe do realizowania, będą świadczone w formie zdalnej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia:

  • psychologicznego,
  • socjalnego,
  • prawnego,
  • koordynatorów rodzin zastępczych,
  • terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc

poprzez rozmowę telefoniczną, komunikator Skype lub wiadomości e-mail.

Zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu 41 370 81 87, 41 234 56 90.

Drukuj

Projekt "Lepsze Oblicze Życia"

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż od dnia 01.04.2020 r. przystępuje do realizacji Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

 

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

plakat

Drukuj

Informacja o zawieszeniu zajęć.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Elżbieta Kowal-Bonek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju Lider Projektu ,,Dla Dobra Rodziny’’- RPSW. 09.02.01-26-0089/18 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1- Rozwój wysokiej jakości usług społecznych informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem oraz zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. od 12 marca do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno- wychowawcze ( zajęcia w Centrum Dla Rodzin i Zakładzie Doskonalenia w Busku-Zdroju ) zostają zawieszone.

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdroju informuje,
że dnia 05.03.2020 roku Centrum dla Rodzin znajdujące się w budynku Domu Harcerza ZHP na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. będzie czynne do godziny szesnastej.

Drukuj

Szkoła dla Rodziców

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień Opublikowano: .

 

szkola

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 07.01.2020 r. rozpoczęły się po raz kolejny warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Wparcie finansowane jest  z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.