adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Zajęcia edukacyjno – wyrównawcze w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska Opublikowano: .

 

IMG 20191123 124032W ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” RPSW.09.02.01-26-0089/18 współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odbywają się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze indywidualne i grupowe dla 30 dzieci (1000 godz.) z niżej wymienionych przedmiotów m.in.:

 

  • język polski;
  •  język angielski;
  •  matematyka;
  •  historia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży w ramach projektu zapewniono również zajęcia grupowe rozwijające zainteresowania z zakresu kompetencji kluczowych dla 30 osób (600 godz.), w tym m.in.:

  • informatyka;
  • taniec;
  • fotografia;
  • teatr;
  • język obcy i inne.

 

Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz zdiagnozowanych braków będące odpowiedzią na problemy dzieci uczestniczących w projekcie. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są prowadzone przez odpowiednio dobraną kadrę nauczycieli ww. przedmiotów, którzy dostosowują zajęcia do potrzeb i możliwości dzieci, tak aby skorygować nieprawidłowości w uczeniu się, będących przyczyną niepowodzeń szkolnych. Realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych zaplanowana jest do dnia 31.12.2020 r. Lider projektu życzy wszystkim dzieciom i młodzieży biorącym udział w zajęciach poprawy ocen szkolnych i nabycia nowych umiejętności i zainteresowań.

IMG_20191123_124059.jpgIMG_20191123_124131.jpgIMG_20191123_124025.jpgIMG_20191123_124032.jpg