adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Slider - ZPON (2)
Slider - Niepełnosprawni
Drukuj

Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .


O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszonych   o obciążenie zaliczką  na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego określonego  w przepisach   o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek,   nie przekroczy kwoty :

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.


Do wniosku należy dołączyć (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 2 stycznia 2008 roku  zmieniającym  rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON)

  1. Kserokopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  2. Kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  3. Oryginalną, podpisaną przez Wnioskodawcę fakturę VAT określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego