adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Slider - ZPON (2)
Slider - Niepełnosprawni
Drukuj

Dofinansowanie zadania: sport, kultura, turystyka i rekreacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się  osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które złożą odpowiedni wniosek w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania, oraz:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku;
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do rodzaju zadania i do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych;
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia, w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % koszów przedsięwzięcia.

Ważne!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Programy merytoryczne imprezy - szczegółowy zakres, dokładną datę i miejsce realizacji zadania
 2. Udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PEFRON.
 3. Kosztorysu wydatków związanych z realizacją zadania.
 4. Orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wszystkich osób biorących udział w zadaniach.
 5. Informacji na temat ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez Wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany był wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania.
 6. Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo).
 7. Udokumentowanie posiadania konta bankowego (umowa na prowadzenie rachunku lub zaświadczenie z banku).
 8. Numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 9. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu.
 10. Informacji o otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku (dotyczy przedsiębiorców).
 11. Dokumenty potwierdzające posiadanie warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadań.