adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Slider - ZPON (2)
Slider - Niepełnosprawni
Drukuj

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

 

BARIERY ARCHITEKTONICZNE - to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego elementach zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. W ramach likwidacji barier architektonicznych może być dofinansowane m.in.: modernizacja łazienki przez poszerzenie drzwi, zamontowanie uchwytów, zamontowanie armatury łazienkowej (5m2), zamontowanie kabiny prysznicowej dla osoby na wózku inwalidzkim, wymianę podłóg na antypoślizgowe, likwidację progów, wykonanie podjazdu do budynku dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Nie dofinansowujemy np.: dociepleń budynków, wymiany dachu, ogrodzenia posesji.

O dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które mają trudności  w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają pisemną zgodę właściciela lokalu na przeprowadzenie barier w lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.


Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Kserokopia, aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 3. Aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i opis trudności w poruszaniu się wnioskodawcy.
 4. Oświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
 5. Udokumentowana podstawa prawna zajmowania lokalu lub budynku mieszkalnego (akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, użytkowanie wieczyste, umowa najmu).
 6. Zgoda na przeprowadzenie prac budowlanych właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest wymagana.
 7. Zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości środków finansowych, jakie Powiat Buski w danym roku otrzymuje z PFRON w Warszawie.
Dla indywidualnego wnioskodawcy nie może ona jednak przekroczyć 80 % całkowitej kwoty związanej z likwidacją barier architektonicznych.
Ponadto wnioskodawca musi posiadać własne środki w kwocie, co najmniej 20 %.

BARIERY TECHNICZNE - to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie, jak również ma za zadanie umożliwienie lub znaczne ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktowania się z otoczeniem, więc dofinansowanie może dotyczyć sprzętów, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej temu służą. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. W ramach likwidacji barier technicznych można dofinansować m.in.: podnośnik, platformę schodową, pompę insulinową.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 3.  Aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i o konieczności i zasadności zakupu sprzętu.
 4. Oświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
 5. Zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.
 6. Oferta cenowa na wnioskowany sprzęt.


Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80 % całkowitej kwoty zakupu urządzenia. Wnioskodawca musi posiadać własne środki w kwocie co najmniej 20 %.

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ - to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Likwidacja barier w komunikowaniu się – polega na umożliwieniu osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się z innymi ludźmi przeważnie poprzez dokonanie odpowiednich inwestycji.
W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się można dofinansować m.in.: dyktafon, maszynę brajlowską, komputer, telefon, telefaks, budzik świetlny i wibracyjny.  

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Kserokopia, aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie bądź od innego specjalisty np.: psychologa, logopedy, pedagoga zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz  o potrzebie zakupu urządzenia lub usługi dostosowanych dla osoby niepełnosprawnej.
 4. Oświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.


Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości środków finansowych, jakie Powiat Buski w danym roku otrzymuje z PFRON w Warszawie.

Nie może ona przekroczyć 80 % całkowitej kwoty zakupu urządzenia. Wnioskodawca musi posiadać własne środki w kwocie, co najmniej 20 %.