adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

 

Podstawę prawną do działania Rady stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z póź. zm.).


Przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych został ponownie pan
doktor Janusz Maria Dobrowolski, zastępcą przewodniczącego pan Marcin Podesek, a sekretarzem pan Maciej Kiełb. 


Członkowie rady:

Janusz Maria Dobrowolski – Fundacja Dzieciom Oddział w Busku - Zdroju

Fundusz Dziecięcego Szpitala „Górka”,

Marcin Podesek – Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Busku – Zdroju
Maciej Kiełb – Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane
 Janina Chat – Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło „Ponidzie”
Jadwiga Zarzycka – Świętokrzyski Klub „Amazonki’’ filia w Busku – Zdroju

 
Do zakresu działania Rady należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
- realizacji praw osób niepełnosprawnych

  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołuje  i odwołuje Starosta spośród zgłoszonych kandydatów. Składa się ona z 5 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Kadencja Rady trwa 4 lata. Przewodniczący Rady jest wybierany przez członków na okres jednego roku. Na jego wniosek Rada wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego. W posiedzeniach Rady mogą brać udział (być zapraszani) przedstawiciele nauki oraz innych organów i instytucji niereprezentowanych w Radzie, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, w których poruszane będą w szczególności problemy dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych.