Drukuj

Bezpłatna pomoc w OIK

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień Opublikowano: .

help-1300942 960 720

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w strukturze Centrum funkcjonuje OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, który świadczy specjalistyczną pomoc dla osób będących w kryzysie.

Realizacja projektu „Dla Dobra Rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, daje możliwość skorzystania z różnych form wsparcia i pomocy.

W ramach działalności PCPR możliwe jest z korzystanie z bezpłatnej pomocy:

  • PSYCHOLOGICZNEJ

  Interwencja kryzysowa,

-    Pomoc psychologiczna,

-    Wsparcie psychologiczne i grupy wsparcia dla osób doznających przemocy,

-    Grupy wsparcia dla młodzieży,

-    Grupy psychoedukacyjne dla matek.

 

  • TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

-    Terapia uzależnienia i współuzależnienia,

-    Wsparcie i motywacja w wychodzeniu z nałogu,

-    Praca nad mechanizmami uzależnienia i radzeniem sobie z emocjami bez stosowania substancji,

-    Zapobieganie nawrotom w uzależnieniu,

-    Praca terapeutyczna z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, psychoedukacja w zakresie przemocy, praca nad zmianą zachowań.

 

  • LEKARZA PSYCHIATRY

-    Diagnoza psychiatryczna, badanie stanu zdrowia psychicznego i rozpoznawanie jednostek chorobowych,

-    Leczenie istniejących chorób i zapobieganie ich rozprzestrzeniania,

-    Konsultacje psychiatryczne.

 

  • PEDAGOGICZNEJ

-    Zajęcia pedagogiczne dla dzieci w ramach Centrum dla Rodzin,

-    Koła zainteresowań dla dzieci,

-    Poradnictwo pedagogiczne,

-    Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i ich rodziców,

-    Półkolonie dla dzieci i wycieczki dla uczestników projektu.

 

  • PRAWNEJ

-    Udzielanie porad prawnych i obywatelskich,

-    Udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów prawnych,

-    Pomoc w uregulowaniu stosunków prawnych w rodzinie,

-    Pomoc w sporządzeniu pisma procesowego lub innego pisma do sądu, organu administracji publicznej lub innego podmiotu.

 

  • USŁUG REHABILITACYJNYCH

-    Rehabilitacja i usługi usprawniające.

 

Zachęcamy do kontaktu, dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

(41) 234 56 90