adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Zespół Interwencji Kryzysowej
REAGUJ. MASZ PRAWO
Telefon Zaufania
Warsztaty wychowawcze dla rodziców
Grupa wsparcia dla młodzieży
Podniesienie kompetencji służb zaangażowanych w lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Drukuj

Przemoc w Rodzinie

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Bernadetta Pisarczyk Opublikowano: .


Przemoc w Rodzinie


 
zikprzemoc


W świetle przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie należy rozumieć jako:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.


PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.


PRZEMOC W RODZINIE MOŻE PRZYBIERAĆ RÓŻNE FORMY, m. in.:
 

RODZAJE PRZEMOCY
KATALOG ZACHOWAŃ
PRZEMOC FIZYCZNA popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
PRZEMOC PSYCHICZNA wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.
PRZEMOC SEKSUALNA wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
PRZEMOC EKONOMICZNA odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

 

Doświadczanie przemocy w rodzinie jest trudnym problemem i często budzi wstyd. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania zapobiegające lub przerywające proces przemocy.


Pamiętaj, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem, a sprawca winien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Ty i Twoi najbliżsi macie prawo żyć w rodzinie wolnej od przemocy i do ochrony Waszego życia i zdrowia! Przyjdź poMoc!

Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie

Karta Informacyjna dla Osoby Stosującej Przemoc w Rodzinie

Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

 

 

Źródło: http://jakreagowac.pl/

 www.niebieskalinia.pl
http://www.dziecinstwobezprzemocy.pl
http://www.116111.pl/