adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Diagnoza

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk Opublikowano: .

DIAGNOZA LOKALNYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

            

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przedstawia Diagnozę lokalnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która została sporządzona jako jedno z działań projektu pn. „Razem pokonamy przemoc”w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, Edycja 2018.

 

Powiat Buski podejmuje od lat starania mające na celu minimalizację zjawiska przemocy w rodzinie. Jest to zarazem główne zadanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju, jak również priorytetowy cel Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Przedstawiona Diagnoza lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapewnia realizację celów szczegółowych ww. Programu

 

W ramach przeprowadzonych badań wyodrębniono potrzeby osób pracujących na co dzień w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dokonano analizy czynników utrudniających ich codzienną pracę. Sporządzona diagnoza pozwoliła także na identyfikację problemów w zakresie pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

W załączeniu przedstawiamy wyniki tych ważnych badań w celu zapoznania się i podjęcia odpowiednich kroków w kierunku przeciwdziałaniu zjawisku wypalenia zawodowego wśród służb pracujących w obszarze przemocy domowej, co zarazem podniesie skuteczność podejmowanych oddziaływań wobec osób uwikłanych w przemoc.

 

Pobierz

 

Opracowanym został artykuł zawierający wyniki przeprowadzonych badań, który ukazał się w dniu 18.12.2018 r. w lokalnej prasie: "Tygodniku Ponidzia". Raport z badań został przekazany także do wiadomości publicznej podczas konferencji w dniu 6.12.2018 r. w Starostwie Powiatowym.