adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Aktywny samorząd Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju uprzejmie informuje, iż od dnia 02.05.2018 roku rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie do: Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne , tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 8 lub drogą pocztową na adres al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 30 sierpnia 2018 roku. W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

 

>>Dokumenty Aktywny Samorząd 2018<<

Drukuj

Aktywny Samorząd 2018

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .


 

 

Wnioski Aktywny Samorząd - Moduł I

Obszar A - Zadanie nr. 1 

  wniosek-O (podopieczny)
  wniosek-P (pełnoletnia)
  wkładka obszar A-Zadanie nr 1
  oświadczenie o dochodach
  zaświadczenie lekarskie
  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  oświadczenie pełnomocnika
  oświadczenia
  wkład własny
   OBSZAR A zadanie nr 2 
  wniosek-P (pełnoletnia)
  wkladka obszar A2
  oświadczenie o dochodach
  zaświadczenie lekarskie.pdf
  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  oświadczenia
  wkład własny
  OBSZAR B zadanie nr 1 i 2
  wniosek-P (pełnoletnia)
  wniosek-O (podopieczny)
  wkładka
  oświadczenie o dochodach
  zaświadczenie lekarskie
zaświadczenie lekarskie
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenia
oświadczenie pełnomocnika
wkład własny
OBSZAR C zadanie nr 2 
wniosek-P (pełnoletnia)
wniosek-O (podopieczny)
wkładka obszar C zadanie nr 2
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenie o dochodach
oświadczenia
oświadczenie pełnomocnika
  OBSZAR C zadanie nr 3
wniosek -P (pelnoletnia)
Oferta C3
wkladka obszar C
oświadczenie o dochodach
zaświadczenie lekarskie
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenia
oświadczenie pełnomocnika
wkład własny
  OBSZAR C zadanie nr 4
wniosek -P (pelnoletnia )
wkladka obszar C
Oferta C4
oświadczenie o dochodach
zaświadczenie lekarskie
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenia
oswiadczenie pelnomocnika
wkład własny
  OBSZAR D
wniosek -P
wkladka obszar D
oświadczenie o dochodach
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenia
wkład własny

Wnioski Aktywny Samorząd - Moduł II

 

1. Wniosek

2. Zaświadczenie Szkoła

3. Oświadczenie o wysokości dochodow

4. Oświadczenia

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

6. Klauzula informacyjna dotycząca zbierania  danych

 

 

 

 

Drukuj

Informacja „Aktywny Samorząd” 2018 rok

Łukasz Drobek Opublikowano: .

aktywny-samorzadPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju   informuje, że w 2018 roku będzie kontynuował realizację  pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” W roku bieżącym realizowane będą następujące formy wsparcia:

Drukuj

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazał do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

aktywny-samorzad

 
Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa:

 

w Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r. - dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:

 • kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
 • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),
 • utrzymania sprawności technicznej  posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
 • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
 • sprawności  technicznej  posiadanej  protezy,  w której   zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
 • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).

w Module II - w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:

 • wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).   
 • termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Drukuj

Komunikat informujący o wprowadzeniu przez Radę Nadzorczą PFRON modyfikacji zasad pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Barbara Gruchała Opublikowano: .

aktywny-samorzad

Uwaga! Refundacja kosztów opłaty za naukę (czesne) może dotyczyć całego - bieżącego roku szkolnego lub akademickiego - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

 

Drukuj

Komunikat – Aktywny Samorząd – dobiegł końca termin składania wniosków niepełnosprawnych studentów Powiatu Buskiego na dofinansowanie do wykształcenia na poziomie wyższym.

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Barbara Gruchała Opublikowano: .

 
aktywny-samorzadPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, iż dnia 30.03.2014 r. dobiegł końca termin składania wniosków niepełnosprawnych studentów na dofinansowanie do wykształcenia na poziomie wyższym. Termin składania wniosków na semestr zimowy: 31.03.2014 r. – 30.09.2014 r.

 

Drukuj

OGŁOSZENIE

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Barbara Gruchała Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że w 2014 roku już po raz trzeci ruszył nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania do:

Drukuj

Komunikat / Aktywny Samorząd

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Barbara Gruchała Opublikowano: .

Uwaga realizatorzy pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Zarząd PFRON podjął kolejną uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku
 
aktywny-samorzad

Zarząd PFRON podjął kolejną  uchwałę w sprawie
realizacji pilotażowego programu
„Aktywny samorząd” w 2014 roku.

 

Drukuj

Komunikat / Aktywny Samorząd

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Barbara Gruchała Opublikowano: .

Uwaga studenci!!! Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
 
aktywny-samorzadKażdego roku realizacji programu datę rozpoczęcia przyjmowania wniosków ustala Realizator programu (samorząd powiatowy). Aktualnie obowiązują dwa terminy zakończenia przyjmowania Państwa wniosków o dofinansowanie w ramach modułu II. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w samorządzie powiatowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania), w terminach: do dnia 30 marca, do dnia 30 września. Wnioski złożone po tych terminach, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków.