Drukuj

Informacja „Aktywny Samorząd” 2018 rok

Łukasz Drobek Opublikowano: .

aktywny-samorzadPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju   informuje, że w 2018 roku będzie kontynuował realizację  pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” W roku bieżącym realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

 

 

 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego               i oprogramowania;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
  o napędzie elektrycznym;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,                    tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji
w szkole
policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe).

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I

Obszar A

Zadanie 1:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18         lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

 • znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Obszar C

Zadanie 2:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie 3:

 • stopień niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego            w programie

Zadanie 4:

 • stopień niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego              w programie

Obszar D

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

 

         w przypadku:

 1. Obszaru A:
  1. w Zadaniu nr 1 – 8.000 zł,
  2. w Zadaniu nr 2 – 2.200 zł, w tym:

        dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,

        dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł;

 1. Obszaru B:
  1. w Zadaniu nr 1:

        dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

        dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,

        dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

 1. w Zadaniu nr 2:

        dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

        dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

 1. Obszaru C:
  1. w Zadaniu nr 2 – 3.000 zł,
  2. w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

      w zakresie ręki – 9.000 zł,

      przedramienia – 20.000 zł,

      ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

      na poziomie podudzia – 14.000 zł,

      na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

      uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

 1. w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,
 2. w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programuspotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł;
 3. Obszaru D200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

 

               Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. Modułu I- dnia 30 sierpnia 2018r.
 2. Modułu II:

- dnia 30 marca 2018r. – semestr letni

- dnia 10 października 2018r.- semestr zimowy