adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Komunikat

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podjął decyzję o przystąpieniu Samorządu Województwa do realizacji kolejnej edycji programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A.  Zgodnie z założeniami programu, samorząd województwa realizuje projekty dotyczące wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny (obszar A).

Zgodnie z założeniami programu, samorząd województwa realizuje projekty dotyczące wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny (obszar A). Beneficjentem pomocy w obszarze A mogą być podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

  1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
  2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  3. wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.

Zasady realizacji ,,Programu wyrównywania różnic między regionami II” zostały zatwierdzone Uchwałą nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31.12.2013r. Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.sejmik.kielce.pl (zakładka: Urząd/Departamenty/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej/Pomoc społeczna/Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych). Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce /budynek C2, piętro II, pok. 233 w terminie do dnia 11 kwietnia 2014r. (decyduje data wpływu).