adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


slider-01
slider-02
slider-03
slider-04
Drukuj

Dokumenty Wymagane Od Kandydatów Do Szkolenia Na Rodziny Zastępcze Zawodowe, Niezawodowe Oraz Prowadzących Rodzinny Dom Dziecka

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Zięba Opublikowano: .

 

Kandydaci do szkolenia na rodziny zastępcze proszeni są o dostarczenie do organizatora pieczy zastępczej jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju  następujących dokumentów:

 1. Podanie zaadresowane do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, z prośbą o odbycie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, zawierające informacje dotyczące predyspozycji oraz motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.
 2. Życiorys,
 3. Kopie dowodów osobistych (oryginały dowodów do wglądu),
 4. Odpis aktu małżeństwa – osoby będące w związku małżeńskim lub odpis aktu– osoby samotne,
 5. Ostatni dyplom lub świadectwo szkolne potwierdzające wykształcenie osoby,
 6. Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach netto z wyszczególnieniem ostatnich 3 miesięcy,
 7. Potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu (np. notarialny akt własności)aktualne potwierdzenie zameldowania,
 8. Zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia (w którym musi być stwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka ),
 9. Potwierdzenie o nie karalności kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej z Krajowej Kartoteki Karnej (Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach
 10. Pisemne oświadczenie, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona oraz, że wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego
 11. Zdjęcie kandydatów ( aktualne, wspólne )
 12. Mile widziana opinia z miejsca pracy.