adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


slider-01
slider-02
slider-03
slider-04
Drukuj

Kto Może Zostać Rodzicem Zastępczym

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Zięba Opublikowano: .


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej
oraz prowadzenia rodzinnego domu dzieckamoże być powierzone osobom, które:

  1. dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  2. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  4. nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych,
  5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w szkoleniu organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Busku-Zdrój.