adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


slider-01
slider-02
slider-03
slider-04
Drukuj

Świadczenia Przysługujące Rodzinom Zastępczym

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Zięba Opublikowano: .

 

Na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

  1. 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  2. 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  przysługuje dodatek nie niższy niż 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wypłaca się
na wniosek osób prowadzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, Al. Mickiewicza 27.

Ponadto, rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać m.in.:

  • pomoc na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia – raz w roku,
  • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
  • jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

  • utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
  • pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka,
  • pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Rodzinie zastępczej zawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci przyznaje się:

  • osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych,

albo

  • - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym przebywa rodzina zastępcza.

Szczegółowe zasady dotyczące świadczeń przysługujących rodzinnym formom pieczy zastępczej określa ustawa z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr poz 135 z póżn. zm.).