Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje

1 sierpnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w dniu 31 lipca 2022 roku zakończyła się realizacja Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem Projektu było zwiększenie dostępu do usług specjalistycznych i minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszenie kompetencji opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego dla 50 osób (30K i 20M) do 31.07.2022 r. na terenie Powiatu Buskiego. 

Projekt skierowany był do następującej grupy docelowej z terenu Gminy Busko-Zdrój oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślicy, Stopnicy, Pacanowa, Nowego Korczyna):

  • osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny
    i dzieci,
  • osoby zależne (niesamodzielne), osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną).

Pomimo zakończenia Projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług przez 25 opiekunów osób niesamodzielnych, Doradcę ds. ON, psychologa, dwóch pracowników socjalnych oraz kierowcę przez okres 28 miesięcy: od 01.08.2022 r. do 30.11.2024 r.

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia zapraszamy do kontaktu
z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju,
Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 8, tel. /41/ 234 56 81.