Turnus Rehabilitacyjny

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej  z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizacje i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Wymagania, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne  ubiegające się o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, a także tryb postępowania i szczegółowe zasady ich dofinansowania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli:

1)   została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,

2)   w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,

3)   turnus rehabilitacyjny odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,

4)   wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,

5)   będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,

6)   nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,

7)   złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,

8)   w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, jeżeli:

1)   wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem pobytu opiekuna,

2)   opiekun:

- nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,

- nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby,

- ukończył 18 lat, lub

- ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym  wynosi:

- 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,

- 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

- 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

-  20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

- 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
  2. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu)
  3. wniosek lekarza (pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna) o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wg załączonego do wniosku druku)

UWAGA: Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych w danym roku dla Powiatu Buskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Centrum Pomocy bądź pod numerem telefonu:  (41) 234 56 88.

 

Artykuły

Przejdź do - Wniosek Turnus Rehabilitacyjny

Wniosek Turnus Rehabilitacyjny

30 grudnia 2022