Pomoc uchodźcom

Cudzoziemcowi udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji na podstawie oceny jego sytuacji życiowej oraz sytuacji jego rodziny.

Pomoc dla cudzoziemca udzielana jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca na jego wniosek w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Wniosek powinien zawierać:

  1.     pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa,
  2.     pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa,
  3.     pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

  1. Świadczenie pieniężne w wysokości od 446,00 zł do 1.175,00 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na:

      2.  Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

      3.  Pracę socjalną
      4. Poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne
      5. Udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi
      6. Inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny oraz zobowiązania:

  1. powiatowego centrum pomocy rodzinie do:

      2.  cudzoziemca do:


Powiatowe centrum pomocy rodzinie współdziała z właściwym wojewodą i gminą sprawie pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu możliwości zamieszkania, uwzględniając w miarę możliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez cudzoziemca.