Aktualności

Artykuły

BEZPŁATNA POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

15 września 2021

Uprzejmie informujemy, że przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój funkcjonuje bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego. Głównym celem działalności Wypożyczalni jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym, niesprawnym ruchowo – mieszkańcom Powiatu Buskiego  powrotu do aktywności psychoruchowej i społecznej oraz przyspieszenie procesu adaptacyjnego poprzez nieodpłatne udostępnienie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia, zawartej pomiędzy Wypożyczalnią a osobą odbierającą sprzęt.

W celu wypożyczenia dostępnego sprzętu należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy w Busku-Zdroju następujące dokumenty:

  1. Wniosek;
  2. Upoważnienie (w przypadku jeśli w swoim imieniu upoważnia się kogoś do odbioru sprzętu rehabilitacyjnego);
  3. Klauzule RODO;
  4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność korzystania z danego rodzaju urządzenia;
  5. Potwierdzenie wpłaty kaucji (wysokość kaucji zależy od rodzaju wypożyczonego sprzętu).

 

Należną kaucję należy wpłacić na konto:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.
Nr konta bankowego: 36 8517 0007 0010 0198 1371 0018

 

Wszystkie w/w dokumenty, wykaz sprzętu  rehabilitacyjnego, ortopedycznego  oraz urządzeń pomocniczych, a także
Regulamin wypożyczalni są dostępne w zakładce 
wypożyczalnia - dokumenty do pobrania

 

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku.
W celu umówienia godziny wizyty prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu (41) 234 56 81.

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców Powiatu Buskiego
do bezpłatnego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w Wypożyczalni.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska

USŁUGI OPIEKUŃCZE I REHABILITACJA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

15 września 2021

Wzrastająca liczba osób w podeszłym wieku powoduje, iż coraz więcej osób z tej grupy wiekowej potrzebuje specjalistycznej pomocy w codziennym życiu. Wielu z nich prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe. Działania instytucji społecznych powinny być skoncentrowane na możliwości ułatwiania codziennego funkcjonowania osobom starszym poprzez dostęp do  usług społecznych (jakimi są między innymi usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w ms. zamieszkania). Zwiększają one bowiem zdolność oraz gotowość osób starszych i niesamodzielnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju wychodząc naprzeciw wzrastającym potrzebom zapewnienia osobom starszym pomocy i opieki realizuje Projekt ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowany w ramach  Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Realizacja założeń projektowych obejmuje okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych, minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie  w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju obejmuje  wsparciem osoby z terenu gminy Buska-Zdroju oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślica, Stopnica, Pacanów, Nowy Korczyn).

50 osób w ramach Projektu korzysta z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Obejmują one zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych (sprzątanie, pranie, zakupy, sporządzanie posiłków), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

30 Uczestników Projektu dodatkowo korzysta z usług usprawniająco–rehabilitacyjnych. Usługi te świadczone w miejscu zamieszkania dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Uczestnicy Projektu mają zapewnioną również:

  • organizację dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej;
  • wsparcie psychologiczne;
  • opiekę doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych;
  • opiekę pracownika socjalnego.

Wszystkie usługi świadczone w ramach w/w Projektu są bezpłatne.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.pcpr.busko.pl, pod nr tel. 41 234 56 81 lub
w Biurze Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Busku  Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska

Informacja o wynikach

15 września 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

14 września 2021

Załączniki

 

 

1. Zaproszenie do złożenia Oferty cenowej  pobierz

2. Oferta cenowa pobierz

3.  Klauzula informacyjna RODO  pobierz

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek

Zajęcia z logopedą i trenerem biofeedback

2 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uczestnicy Projektu mogą skorzystać z terapii logopedycznej oraz treningu biofeedback.

Rekrutacja Kandydatów do udziału w Projekcie ma charakter ciągły.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu 
pod numerem telefonu: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518 lub w siedzibie Centrum przy ul. Boh. Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

 

 

Dodane przez: Magdalena Kowalska

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

6 września 2021

 

 

Załączniki

 

 

 

 

Oferta Cenowa  pobierz

Zaproszenie  pobierz

Klauzula RODO  pobierz

 
Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska

Usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu wrześniu 2021

2 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina    w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu wrześniu  2021 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

 10.09.2021 r. (piątek)       w godz. 14:00-18:00
24.09.2021 r. (piątek)       w godz. 14:00-18:00

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług
terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta:

Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój
Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska

„RODZINA W CENTRUM”

1 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 041 912,48 zł, przy czym kwota dofinansowania stanowi 952 086,08 zł przy wkładzie własnym w wysokości 89 826,40 zł.

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 642 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Buskiego. Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Rodzina w Centrum” będzie realizowało wsparcie w ramach dwóch zadań:

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: „RODZINA W CENTRUM”

Usługi terapeuty rodzinnego w miesiącu wrześniu 2021

1 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina    w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty rodzinnego w miesiącu wrześniu  2021 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

 23.09.2021 r. (czwartek)       w godz. 15:30-17:30
30.09.2021 r. (czwartek)       w godz. 15:30-17:30

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług terapeuty rodzinnego,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta:
Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój
Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska

Usługi lekarza psychiatry w miesiącu wrześniu 2021 roku

1 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina   w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi lekarza psychiatry w miesiącu wrześniu  2021 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

 14.09.2021 r. (wtorek)       w godz. 11:30-13:30
     28.09.2021 r. (wtorek)          w godz. 11:30-13:30

Zapraszamy osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług lekarza psychiatry, który przyjmuje
w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Busku-Zdroju.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234-56-87 lub (41) 234-56-90 lub osobiście
w siedzibie Centrum, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska

Zakończenie Projektu „Dla Dobra Rodziny”

31 sierpnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju wraz z Gminą Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku Zdroju oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 sierpnia 2021 roku realizowało projekt partnerski pn. „Dla Dobra Rodziny”. Był on współfinansowany w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość całego projektu wyniosła 2 963 610,00 zł.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: Zakończenie Projektu „Dla Dobra Rodziny”

Usługi prawnika w miesiącu wrześniu

1 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina    w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

  - w miesiącu wrześniu  2021 roku będą świadczone w następujących terminach:

                        16.09.2021 r. (czwartek)       w godz. 13:00-17:00

                        20.09.2021 r. (poniedziałek) w godz. 10:00-14:00

                        21.09.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-17:00

                        28.09.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-17:00

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń

Informacja o wynikach

26 sierpnia 2021

Dodane przez: Magdalena Kowalska

Informacja o wynikach

26 sierpnia 2021

Dodane przez: Magdalena Kowalska

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

10 sierpnia 2021

 

Załączniki

 

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty pobierz

2. Oferta cenowa pobierz

3. Załącznik nr 1A do Oferty cenowej pobierz

4. Klauzula informacyjna RODO pobierz

 
Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

10 sierpnia 2021

 

Załączniki

 

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty pobierz

2. Oferta cenowa pobierz

3. Załącznik nr 1A pobierz

4. Klauzula informacyjna RODO pobierz

 
 
 
Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska