Jesteś tutaj: Start / Rodo

Rodo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bohaterów Warszawy 120 , 28-100 Busko-Zdrój

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego ogólnym rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1),informuje, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z siedzibą  przy ul. Bohaterów Warszawy 120 , tel. 41 234 56 85, e-mail: centrum@centrumbusko.pl.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych - kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochrony danych umożliwienia wykonywanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, czynności i zadań, wynikających z niżej wymienionych przepisów prawa określonych w:

-Na podstawie art. 24 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

                Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju;    

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz.1769   z póżn.zm.);

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r.,poz.998 z późn. zm.);

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);

Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz.1390 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 882 z późn.zm.);

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz.995 z późn zm);

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1930 z późn. zm.);

 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1851);

oraz w innych ustawach, przepisach wykonawczych i prawnie wiążących regulacjach.

  • Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże Administrator może przekazać je zgodnie z obowiązującym prawem podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, ale tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem opartym o stosowną podstawę prawną.
  • Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiada Pan/Pani:

- prawo dostępu do swoich danych;

- prawo dosprostowania (poprawienia) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub ramach sprawowania władzy publicznej;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.

  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a przypadku gdy podanie danych jest dobrowolne podmiot danych zostanie o tym poinformowany, celem wyrażenia zgodny na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.